Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Tutaj znajdziesz aktualne informacje >>>
Sprawy (według wydziałów)
Uwaga. To jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/
<<

Przerejestrowanie (zmiana właściciela) pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, przyczepy, motoroweru
INFORMACJA

Wnioski mieszkańców Miasta Łodzi dotyczące spraw z zakresu rejestracji pojazdów są rozpatrywane w dniu przybycia do Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ, z zastrzeżeniem, że zostaną złożone najpóźniej w poniedziałek, środa-piątek do godziny 15.30, a we wtorek do godziny 16.30.

Wydział prowadzący sprawę:

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ, ul. Smugowa 26a i 30/32 parter - sala obsługi.
Warunkiem przystąpienia do rozpatrywania sprawy jest pobranie biletu z „automatu biletowego” (przycisk „A” lub „U” w przypadku umówionej wizyty). Dotyczy to zarówno osób, które zgłosiły się bezpośrednio do Wydziału jak również osób, które zarezerwowały termin rozpatrzenia wniosku za pośrednictwem strony internetowej http://www.uml.lodz.pl/rezerwacja/.

Uwaga


1. Warunkiem rozpatrzenia sprawy jest:
1.1 Stawienie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie.
1.2 Zgodność Numeru PESEL/REGON wprowadzonego w momencie pobierania biletu z identyfikatorem właściciela pojazdu.
1.3 Potwierdzenie wizyty umówionej przez Internet w siedzibie Wydziału w automacie biletowym nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy.
W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.

W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, rozpatrzenie sprawy nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz wyznaczeniu nowego terminu poprzez pobranie z „automatu biletowego” kolejnego biletu lub umówienie wizyty przez Internet.

Dokumenty:

Wniosek o rejestrację.

Załączniki:

 1. dowód własności pojazdu (np. umowa kupna - sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany).
  UWAGA
  W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestracje są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
  Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu.
  W kopii dowodu własności informacja o cenie pojazdu może być przekreślona w sposób uniemożliwiający jej odczytanie.
 2. dowód rejestracyjny pojazdu (z aktualnym badaniem technicznym), a w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji lub oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania o utracie dowodu rejestracyjnego, jeżeli nie nastąpiła zmiana właściwości miejscowej organu rejestrującego.
 3. karta pojazdu, jeżeli była wydana, a w przypadku utraty karty pojazdu zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji lub oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania o utracie karty pojazdu, jeżeli nie nastąpiła zmiana właściwości miejscowej organu rejestrującego.
 4. tablice rejestracyjne,
  W przypadku utraty, zagubienia tablicy (tablic) rejestracyjnej właściciel pojazdu składa oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań o utracie, zgubieniu tablicy.
  W przypadku kradzieży tablicy (tablic) rejestracyjnej właściciel pojazdu dołącza zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży.
 5. dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych) lub wypis z rejestru sądowego i nr REGON (dotyczy osób prawnych).
 6. dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC do wglądu,
 7. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego przy braku aktualnych badań w dowodzie rejestracyjnym lub odpis ostatniego badania technicznego potwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu na dzień złożenia wniosku,
 8. dodatkowa tablica rejestracyjna jeżeli była wydana.

UWAGA

- W przypadku działania przez pełnomocnika, osoba upoważniona powinna przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty.

Opłaty ogółem:

 • 180,50 zł. - samochody, autobusy, ciągniki samochodowe (dotyczy pojazdów posiadających czarne tablice rejestracyjne, a także pojazdów, które nie były wcześniej zarejestrowane w Urzędzie Miasta Łodzi).
 • 121,50 zł. - przyczepy, naczepy, ciągniki rolnicze, motocykle i pojazdy samochodowe inne (dotyczy pojazdów posiadających czarne tablice rejestracyjne, a także pojazdów, które nie były wcześniej zarejestrowane w Urzędzie Miasta Łodzi).
 • 111,50 zł. - motorowery (dotyczy pojazdów posiadających czarne tablice rejestracyjne, a także pojazdów które nie były wcześniej zarejestrowane w Urzędzie Miasta Łodzi);
Jeśli pojazd jest obecnie zarejestrowany w Urzędzie Miasta Łodzi, a tablice są nowego wzoru to nie trzeba ich wymieniać (ale trzeba je przynieść w celu legalizacji) i opłata za przerejestrowanie pojazdu wynosi wtedy 81 zł.
 1. skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)
 2. dowód rejestracyjny - 54,00 zł
 3. komplet znaków legalizacyjnych - 12,50 zł
 4. nalepka kontrolna na szybę pojazdu - 18,50 zł
 5. pozwolenie czasowe – 13,50 zł
 6. tablice rejestracyjne (stałe):
  • samochodowe - 80,00 zł
  • motocyklowe - 40,00 zł
  • motorowerowe - 30,00 zł
  • indywidualne - 1000,00 zł
  • zabytkowe:
   samochodowe - 100,00 zł
   motocyklowe - 50,00 zł

* ewidencyjna za wydanie:
 1. dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł,
 2. nalepki kontrolnej – 0,50 zł,
 3. pozwolenia czasowego – 0,50 zł,
 4. karty pojazdu – 0,50 zł,
 5. zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych – 0,50 zł.

Opłatę za dokumenty komunikacyjne i tablice rejestracyjne można wnieść:

 1. gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) w kasie Getin Noble Bank S. A. w siedzibie Wydziału,


 2. za pośrednictwem terminali płatniczych bezpośrednio na stanowisku bieżącej obsługi (prowizja 2 zł; najszybszy sposób wniesienia płatności w budynku Wydziału mający bezpośredni wpływ na krótszy czas rozpatrzenia wniosku niż w przypadku wybrania innej formy płatności),


 3. przelewem na konto Getin Noble Bank S. A. w Łodzi nr:

  25 1560 0013 2030 5507 4000 0157 - (wskazując cechę identyfikacyjną pojazdu),


 4. za pośrednictwem portalu info-car.pl pod adresem:

  https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/platnosc-w-urzedzie.html.
Opłata skarbowa wnoszona jest na konto nr

08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
- ze wskazaniem numeru sprawy lub cechy identyfikacyjnej pojazdu.

Podstawa prawna załatwianych spraw:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.),
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2016.128 j.t.),
 • ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2016.2060 j.t.),
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2016.1137 j.t.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827.j.t.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U.2016.1038 j.t.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników(Dz.U.2016.1084),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U.2015.776 j.t.),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U.2015.681),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016.2022),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2016.1088 j.t.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U.2016.1084 j.t.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz.U.2014.451 j.t.).
Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

Uwaga, to jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się na stronie: http://bip.uml.lodz.pl/

Oddział Rejestracji i Oznaczania Pojazdów
ul. Smugowa 26a i 30/32
91-433 Łódź
Call Center - telefoniczna informacja UMŁ
telefon: +48 (42) 638-44-44

Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Informację opracował(a): Paweł Kucharski (2013-04-29)
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2013-04-29)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3219942
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO