Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Tutaj znajdziesz aktualne informacje >>>
Sprawy (według wydziałów)
Uwaga. To jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/
<<

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepki kontrolnej, znaków legalizacyjnych
INFORMACJA

Wnioski mieszkańców Miasta Łodzi dotyczące spraw z zakresu rejestracji pojazdów są rozpatrywane w dniu przybycia do Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ, z zastrzeżeniem, że zostaną złożone najpóźniej w poniedziałek, środa-piątek do godziny 15.30, a we wtorek do godziny 16.30.

Wydział prowadzący sprawę:

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ, ul. Smugowa 26a i 30/32 parter - sala obsługi.
Warunkiem przystąpienia do rozpatrywania sprawy jest pobranie biletu z „automatu biletowego” (przycisk „D” lub „U” w przypadku umówionej wizyty). Dotyczy to zarówno osób, które zgłosiły się bezpośrednio do Wydziału jak również osób, które zarezerwowały termin rozpatrzenia wniosku za pośrednictwem strony internetowej http://www.uml.lodz.pl/rezerwacja/.

Uwaga


1. Warunkiem rozpatrzenia sprawy jest:
1.1 Stawienie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie.
1.2 Zgodność Numeru PESEL/REGON wprowadzonego w momencie pobierania biletu z identyfikatorem właściciela pojazdu.
1.3 Potwierdzenie wizyty umówionej przez Internet w siedzibie Wydziału w automacie biletowym nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy.
W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.

W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, rozpatrzenie sprawy nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz wyznaczeniu nowego terminu poprzez pobranie z „automatu biletowego” kolejnego biletu lub umówienie wizyty przez Internet.

Dokumenty:

Wniosek o wydanie wtórnika.

UWAGA

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli (nie dotyczy oświadczenia składanego w trybie odpowiedzialności karnej w przypadku wniosku o wydanie wtórnika karty pojazdu, zagubienia utraty tablicy rejestracyjnej.

Załączniki:

 • wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdu prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu (w przypadku wtórnika dowodu rejestracyjnego po sprawdzeniu i stwierdzeniu braku aktualnego terminu badania technicznego w Centralnej Ewidencji Pojazdów),
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana (lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, potwierdzające dane zawarte w utraconej karcie pojazdu lub oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania o utracie karty pojazdu jeżeli nie nastąpiła zmiana właściwości miejscowej organu rejestrującego),
 • dowód rejestracyjny (w przypadku wtórnika karty pojazdu, nalepki kontrolnej)
 • dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC do wglądu.
 • tablice rejestracyjne - tylko w przypadku złożenia wniosku o wydanie wtórnika znaku/znaków legalizacyjnych.

UWAGA

W przypadku braku ważnego terminu badania technicznego niezbędne jest pobranie pozwolenia czasowego i tablic tymczasowych celem dokonania badania technicznego pojazdu potwierdzającego dopuszczenie do ruchu.

Opłaty ogółem:

 • wtórnik dowodu rejestracyjnego (z pozwoleniem czasowym umożliwiającym poruszanie się pojazdem) – 73,50 zł.,
 • wtórnik dowodu rejestracyjnego (bez pozwolenia czasowego) – 54,50 zł.,
 • wtórnik karty pojazdu – 75,50 zł.,
 • wtórnik pozwolenia czasowego – 19 zł.,
 • wtórnik znaków lagalizacyjnych – 13 zł.,
 • wtórnik nalepki kontrolnej – 19 zł.
 • 54,00 zł - dowód rejestracyjny
 • 12,50 zł - komplet znaków legalizacyjnych
 • 18,50 zł - nalepka kontrolna na szybę pojazdu
 • 75,00 zł - karta pojazdu
 • 18,50 zł - pozwolenie czasowe
 • 12,50 zł - komplet nalepek na tablice tymczasowe - samochodowe
 • 6,25 zł – nalepka na tablicę tymczasową - motocykl/motorower/przyczepa
 • tablice rejestracyjne /tymczasowe/:
  • samochodowe 30,00 zł
  • motocyklowe 12,00 zł
  • motorowerowe 12,00 zł
  • przyczepy 15,00 zł

* ewidencyjna za wydanie:

 • dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł
 • karty pojazdu – 0,50 zł
 • nalepki kontrolnej – 0,50 zł
 • zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych – 0,50 zł

Opłatę za dokumenty komunikacyjne i tablice rejestracyjne można wnieść:

 1. gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) w kasie Getin Noble Bank S. A. w siedzibie Wydziału,


 2. za pośrednictwem terminali płatniczych bezpośrednio na stanowisku bieżącej obsługi (prowizja 2 zł; najszybszy sposób wniesienia płatności w budynku Wydziału mający bezpośredni wpływ na krótszy czas rozpatrzenia wniosku niż w przypadku wybrania innej formy płatności),


 3. przelewem na konto Getin Noble Bank S. A. w Łodzi nr:

  25 1560 0013 2030 5507 4000 0157 - (wskazując cechę identyfikacyjną pojazdu),


 4. za pośrednictwem portalu info-car.pl pod adresem:

  https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/platnosc-w-urzedzie.html.
Podstawa prawna załatwianych spraw:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.),
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.128 j.t.),
 • ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2016.2060 j.t.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 j.t.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U.2016.1038 j.t.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników(Dz.U.2016.689),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U.2015.681),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U.2006.59.421),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2016.1088 j.t.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U.2016.1084 j.t.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz.U.2014.451 j.t.).


Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

Uwaga, to jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się na stronie: http://bip.uml.lodz.pl/

Oddział Rejestracji i Oznaczania Pojazdów
ul. Smugowa 26a i 30/32
91-433 Łódź
Call Center - telefoniczna informacja UMŁ
telefon: +48 (42) 638-44-44

Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Informację opracował(a): Paweł Kucharski (2013-04-29)
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2013-04-29)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3219894
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO