Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Tutaj znajdziesz aktualne informacje >>>
Sprawy (według wydziałów)
Uwaga. To jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/
<<

Wymiana tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, znaku legalizacyjnego (z powodu zniszczenia, zagubienia, kradzieży)
INFORMACJA

Wnioski mieszkańców Miasta Łodzi dotyczące spraw z zakresu rejestracji pojazdów są rozpatrywane w dniu przybycia do Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ, z zastrzeżeniem, że zostaną złożone najpóźniej w poniedziałek, środa-piątek do godziny 15.30, a we wtorek do godziny 16.30.

Wydział prowadzący sprawę:

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ, ul. Smugowa 26a i 30/32 parter - sala obsługi.
Warunkiem przystąpienia do rozpatrywania sprawy jest pobranie biletu z „automatu biletowego” (przycisk „D” lub „U” w przypadku umówionej wizyty). Dotyczy to zarówno osób, które zgłosiły się bezpośrednio do Wydziału jak również osób, które zarezerwowały termin rozpatrzenia wniosku za pośrednictwem strony internetowej http://www.uml.lodz.pl/rezerwacja/.

Uwaga


1. Warunkiem rozpatrzenia sprawy jest:
1.1 Stawienie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie.
1.2 Zgodność Numeru PESEL/REGON wprowadzonego w momencie pobierania biletu z identyfikatorem właściciela pojazdu.
1.3 Potwierdzenie wizyty umówionej przez Internet w siedzibie Wydziału w automacie biletowym nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy.
W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.

W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, rozpatrzenie sprawy nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz wyznaczeniu nowego terminu poprzez pobranie z „automatu biletowego” kolejnego biletu lub umówienie wizyty przez Internet.

Dokumenty:

Wniosek o wymianę dokumentów komunikacyjnych

Załączniki:

 1. dowód rejestracyjny lub oświadczenie właściciela/wspóółwłaścicieli pojazdu złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań o utracie dowodu rejestracyjnego,
 2. karta pojazdu, jeżeli była wydana lub oświadczenie właściciela/współwłaścicieli pojazdu złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań o utracie karty pojazdu,
 3. oświadczenie złożone przez właściciela/współwłaścicieli pojazdu pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań o utracie, zagubieniu tablic rejestracyjnych,
 4. zaświadczenie policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic /tablicy/ rejestracyjnych,
 5. tablice rejestracyjne - w przypadku zniszczenia tablic, wydania wtórnika znaku/znaków legalizacyjnych,
 6. dowód osobisty /dotyczy osób fizycznych/ lub wypis z rejestru sądowego i nr REGON /dotyczy osób prawnych/,
 7. dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC do wglądu.

UWAGA
- W przypadku działania przez pełnomocnika, osoba upoważniona powinna przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty

Opłaty ogółem:

 • wymiana dowodu rejestracyjnego (z pozwoleniem czasowym umożliwiającym poruszanie się pojazdem) – 73,50 zł.,
 • wymiana dowodu rejestracyjnego (bez pozwolenia czasowego) – 54,50 zł.,
 • wymiana karty pojazdu – 75,50 zł.,
 • wymiana pozwolenia czasowego – 19 zł.,
 • wymiana znaków lagalizacyjnych – 13 zł.,
 • wymiana nalepki kontrolnej – 19 zł.,
 • wymiana 1 szt tablicy rejestracyjnej:
  1. 53 zł. - samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, ciągniki samochodowe, motocykle, pojazdy samochodowe inne,
  2. 43 zł. - motorowery,
 • wymiana 2 szt. tablic rejestracyjnych - 93 zł. - samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, ciągniki samochodowe.
 1. skarbowa od pełnomocnictwa - 17,00 zł (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)
 2. dowód rejestracyjny - 54,00 zł
 3. komplet znaków legalizacyjnych - 12,50 zł
 4. nalepka kontrolna na szybę pojazdu - 18,50 zł
 5. pozwolenie czasowe - 18,50 zł
 6. komplet nalepek na tablice tymczasowe - 12,50 zł
 7. tablice rejestracyjne (stałe):
  • samochodowe - 80,00 zł
  • motocyklowe - 40,00 zł
  • motorowerowe - 30,00 zł
  • indywidualne - 1000,00 zł
  • zabytkowe:
   samochodowe - 100,00 zł
   motocyklowe - 50,00 zł
 8. tablice rejestracyjne tymczasowe:
  • samochodowe - 30,00 zł
  • motocyklowe - 12,00 zł
  • motorowerowe - 12,00 zł
  • przyczepy - 15,00 zł

Opłata ewidencyjna za wydanie:

 1. dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł,
 2. zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych - 0,50 zł,
 3. nalepki kontrolnej - 0,50 zł,
 4. pozwolenia czasowego - 0,50 zł,

Opłatę za dokumenty komunikacyjne i tablice rejestracyjne można wnieść:

 1. gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) w kasie Getin Noble Bank S. A. w siedzibie Wydziału,


 2. za pośrednictwem terminali płatniczych bezpośrednio na stanowisku bieżącej obsługi (prowizja 2 zł; najszybszy sposób wniesienia płatności w budynku Wydziału mający bezpośredni wpływ na krótszy czas rozpatrzenia wniosku niż w przypadku wybrania innej formy płatności),


 3. przelewem na konto Getin Noble Bank S. A. w Łodzi nr:

  25 1560 0013 2030 5507 4000 0157 - (wskazując cechę identyfikacyjną pojazdu),


 4. za pośrednictwem portalu info-car.pl pod adresem:

  https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/platnosc-w-urzedzie.html.
Opłata skarbowa wnoszona jest na konto nr

08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
- ze wskazaniem numeru sprawy lub cechy identyfikacyjnej pojazdu.

Podstawa prawna załatwianych spraw:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.),
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.128 j.t.),
 • ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2016.2060 j.t.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 j.t.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U.2016.1038 j.t.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników(Dz.U.2016.689),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U.2015.681),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2016.1088 j.t.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U.2016.1084 j.t.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz.U.2014.451 j.t.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U.2006.59.421).

Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

Uwaga, to jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się na stronie: http://bip.uml.lodz.pl/

Oddział Rejestracji i Oznaczania Pojazdów
ul. Smugowa 26a i 30/32
91-433 Łódź
Call Center - telefoniczna informacja UMŁ
telefon: +48 (42) 638-44-44

Źródło: Departament Obsługi i Administarcji, Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Informację opracował(a): Paweł Kucharski (2013-04-29)
Informację wprowadził(a): Bogusława Jagusiak (2013-04-29)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3218719
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO