Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Sprawy (według wydziałów)
Uwaga. To jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/
<<

Sporządzanie aktów stanu cywilnego w rejestrze na podstawie zagranicznych dokumentów potwierdzających zdarzenia mające miejsce za granicą
 1. Transkrypcja aktu zagranicznego

  Sposób załatwienia sprawy:

  Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji, może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji.
  Wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

  Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego.

  Jeżeli po dokonaniu transkrypcji akt stanu cywilnego zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.
  Patrz: http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=16&id=897
  Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.
  Patrz: http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=16&id=896

  Wymagane dokumenty:

  Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego jest wydany przez organ właściwy oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.

  Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.


 2. Odtworzenie

  Sposób załatwienia sprawy:

  Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się, jeżeli według prawa miejsca sporządzenia dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego, a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub wiąże się z poważnymi trudnościami.

  Wymagane dokumenty:

  Wniosek o odtworzenie treści aktu zagranicznego może złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego osoba, której dotyczy zdarzenie, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub osoba, która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon.

  Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się na podstawie przedłożonego przez osobę składającą wniosek dokumentu potwierdzającego zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelnionej kopii, w formie czynności materialno-technicznej.


 3. Rejestracja

  Sposób załatwienia sprawy:

  W rejestrze stanu cywilnego można dokonać, w formie czynności materialno-technicznej, na wniosek lub z urzędu, rejestracji urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane oraz rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu jeżeli w państwie urodzenia, małżeństwa, zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego np. Szwecja, Norwegia, Finlandia.

  Wymagane dokumenty:

  Wniosek o rejestrację aktu zagranicznego może złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego osoba, której dotyczy zdarzenie, lub jej przedstawiciel ustawowy, inna osoba, która wykaże interes prawny w rejestracji zdarzenia lub interes faktyczny w rejestracji zgonu.
  W/w podania można złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego a za granicą za pośrednictwem konsula.
Dokonując transkrypcji odtworzenia, rejestracji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Rzeczypospolitej Polskiej, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje, na wniosek osoby, której akt dotyczy, w formie czynności materialno-technicznej, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.

Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:
 1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 2. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
 3. konsula.
Opłata:
 • transkrypcja – 50 zł
 • odtworzenie – 39 zł
 • rejestracja - 39 zł
Konto bankowe dla Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi:

UMŁ Wydział Finansowy
Getin Noble Bank SA – 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),
 • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1628),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 204),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225)

Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Urząd Miasta Łodzi
Urząd Stanu Cywilnego

Uwaga, to jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się na stronie: http://bip.uml.lodz.pl/

Al. Piłsudskiego 100
92-326 Łódź
telefon: +48 (42) 638-54-72, +48 (42) 638-44-44

ul. Pabianicka 2
93-029 Łódź
telefon: +48 (42) 638-44-44

ul. Zgierska 71
91-463 Łódź
telefon: +48 (42) 638-44-44

Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Urząd Stanu Cywilnego
Informację opracował(a): Aneta Papis (2013-01-25)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3169068
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO