Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Sprawy (według kategorii)
Uwaga. To jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/
<<

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie stałym (gastronomia, sklep)

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej, której treścią może być:
 • udzielenie zezwolenia,
 • odmowa wydania zezwolenia,
 • umorzenie postępowania,
 • pozostawienie sprawy bez rozpoznania (brak decyzji).

Wymagane dokumenty:

 • złożenie wniosku o wydanie zezwolenia,
 • tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • zgoda właściciela, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.

Termin załatwienia sprawy:

do 2 miesięcy

Opłata skarbowa i inne opłaty:

Opłata skarbowa – nie dotyczy.

Opłata roczna dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wynosi:
 1. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
Opłata roczna naliczana jest dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych brutto w roku poprzednim.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży brutto w roku poprzednim przekroczyła:

 1. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości tych napojów w roku poprzednim,
 2. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 3. 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Z opłaty zwolnione są zakłady pracy chronionej, spełniające określone warunki.

Wpłaty należy dokonać na poniższe konto bankowe:

GETIN Bank S.A.
46 1560 0013 2027 0305 5074 0054

Tryb odwoławczy:

 • zażalenie na postanowienie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia,
 • odwołanie od decyzji odmownej organu zezwalającego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe:

 • opłata wnoszona jest proporcjonalnie (licząc od dnia wydania do końca roku kalendarzowego) i musi być dokonana najpóźniej dzień przed odbiorem zezwolenia,
 • zezwolenie zazwyczaj wydaje się na okres pięcioletni, po upływie którego przedsiębiorca może ubiegać się o wydanie kolejnego zezwolenia.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn zm.),
 • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.).
Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział Licencji i Zezwoleń
Al. Politechniki 32
93-590 Łódź
pokój: 217
telefon: +48 (42) 638-56-29

Źródło: Departament Spraw Społecznych, Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Informację wprowadził(a): Bogusława Jagusiak (2012-06-06)
Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (2017-06-05)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2403123
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO