Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Sprawy (według kategorii)
Uwaga. To jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/
<<

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatnicy podatku od nieruchomości:

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
 4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmioty opodatkowania:

budynki lub ich części

 • obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

 • obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury,
 • urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

 • grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,
 • do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się:
  • budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami,
  • gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych;
  • gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
  • budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu do których została wydana decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290), lub decyzja ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania.

Podstawa opodatkowania:

dla gruntów

 • podstawą opodatkowania jest powierzchnia, jaka figuruje w Ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez „Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi” – ul. Traugutta 21/23;

dla budynków

 • podstawą opodatkowania jest powierzchnia użytkowa budynku lub jego części mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Kondygnacje o wysokości 1,40 m–2,20 m zalicza się w 50%, a jeżeli wysokość jest niższa niż 1,40 m powierzchnię tę pomija się.

dla budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 • podstawą opodatkowania dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli od budowli nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - podstawą opodatkowania jest jej wartość rynkowa określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Powstanie obowiązku podatkowego:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Natomiast obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Zgłoszenie obowiązku podatkowego

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane:

 1. składać, w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych UMŁ (ul. Sienkiewicza 5, pok. 004) w terminie do dnia 31 stycznia, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 2. Uwaga:
  „Deklarację na podatek od nieruchomości” (DN-1) należy złożyć wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości (np.: umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy) oraz z załącznikiem „Dane o nieruchomościach” (ZN-1/A) i załącznikiem „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku do nieruchomości” (ZN-1/B).

 3. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość podatku, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,


 4. wpłacać – bez wezwania - obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.
  Wpłaty podatku od nieruchomości należy dokonywać:
  • na rachunek bankowy Wydziału Finansowego w Departamencie Finansów Publicznych UMŁ: GETIN Noble Bank SA, Nr konta 56 1560 0013 2027 0459 0710 0001,
  • na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez organ podatkowy,

Podpisywanie deklaracji:

Deklaracja na podatek od nieruchomości może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 należy złożyć w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych UMŁ (ul. Sienkiewicza 5, pok. 004). Podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika z obowiązku podpisania deklaracji.

Złożenie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Wydziału Finansowego UMŁ: GETIN Noble Bank SA, Nr konta 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016.

Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.),
 3. Uchwała Nr XXXVII/961/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 5114),
 4. Uchwała Nr XXXVII/962/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek odnieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług AdministracjiPublicznej – ePUAP (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 5166),
 5. Uchwała Nr XLV/1178/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP.
Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Finansowy

Uwaga, to jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się na stronie: http://bip.uml.lodz.pl/

Oddział Dochodów Podatkowych
ul. Sienkiewicza 5
90-113 Łódź
pokój: 138
telefon: wymiar: +48 (42) 638-45-71,
księgowość: +48 (42) 638-45-38
Numer rachunku bankowego: 56 1560 0013 2027 0459 0710 0001

Źródło: Departament Finansów Publicznych, Wydział Finansowy
Informację opracował(a): Marzena Welfel (2013-08-21)
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2013-08-21)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2017-05-16)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2462711
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO