Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Tutaj znajdziesz aktualne informacje >>>
Sprawy (według kategorii)
Uwaga. To jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/
<<

Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie i hodowanie psów ras uznawanych za agresywne
Sposób załatwiania sprawy:

Sprawę kończy wydanie zezwolenia w formie decyzji administracyjnej. W przypadku braku wymaganych załączników lub ich niekompletności wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni. Nie usunięcie braków powoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Wymagane dokumenty:
  • podanie o wydanie zezwolenia na utrzymywanie lub hodowanie psów ras uznawanych za agresywne
  • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej

Opłaty:

Wraz z podaniem wnosi się opłatę skarbową w wysokości 82 zł.
Opłatę wnosi się na rachunek bankowy nr: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi (ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź), złożone za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Wydział prowadzący sprawę:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi

Inne informacje:

Zezwolenie wydaje prezydent miasta właściwy z uwagi na miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psów.
Zezwolenie wygasa w przypadku zmiany ww. miejsca.

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)
  2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856)
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687)
Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Zespół ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierząt, Łowiectwa i Rybactwa
Al. Piłsudskiego 100
92-326 Łódź
pokój: 57, 58
telefon: +48 (42) 638-47-05, +48 (42) 638-47-14, +48 (42) 638-56-88, +48 (42) 638-53-73
e-mail: srodowisko@uml.lodz.pl
w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek i piątek 8.00–16.00; wtorek 9.00–17.00

Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2012-07-31)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2593138
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO