Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Tutaj znajdziesz aktualne informacje >>>
Sprawy (według kategorii)
Uwaga. To jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/
<<

Wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny
Sposób załatwienia sprawy:

Sprawy mieszkańców Miasta Łodzi dotyczące odbioru dowodów rejestracyjnych są rozpatrywane w dniu przybycia do Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ, ul. Smugowa 26a i 30/32 (parter, sala obsługi, stanowiska od 0.21 do 0.28) z zastrzeżeniem, że zgłoszenie zostanie dokonane najpóźniej w poniedziałek, środę, czwartek, piątek do godziny 15.50, a we wtorek do godziny 16.50.

Warunkiem przystąpienia do rozpatrywania sprawy jest:

 1. pobranie biletu z „automatu biletowego”- ( dotyczy to zarówno osób, które zgłosiły się bezpośrednio do Wydziału – przycisk „E”, jak również osób, które zarezerwowały termin rozpatrzenia wniosku za pośrednictwem strony internetowej: http://www.uml.lodz.pl/rezerwacja/ - przycisk – „U” ),
 2. stawienie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie,
 3. zgodność numeru PESEL/REGON wprowadzonego w momencie pobierania biletu z identyfikatorem właściciela pojazdu,
 4. zgodność nr PESEL/REGON wprowadzonego w momencie umawiania wizyty za pośrednictwem strony internetowej z identyfikatorem właściciela pojazdu,
 5. potwierdzenie wizyty umówionej przez Internet w siedzibie Wydziału w automacie biletowym nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy.

W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.
W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, rozpatrzenie sprawy nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz wyznaczeniu nowego terminu poprzez pobranie z „automatu biletowego” kolejnego biletu lub umówienie wizyty przez Internet.

Wymagane dokumenty:

 1. pozwolenie czasowe,
 2. karta pojazdu, jeżeli była wydana i nie została w aktach pojazdu po rozpatrzeniu wniosku,
 3. pisemne upoważnienie w przypadku działania przez pełnomocnika oraz dokument potwierdzający tożsamość,
 4. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, jeżeli jest wymagane (np. upłynął termin następnego badania technicznego w czasie obowiązywania pozwolenia czasowego),
 5. dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC do wglądu (dotyczy pojazdów nowych i sprowadzonych z zagranicy rejestrowanych po raz pierwszy).

Termin załatwienia sprawy:

niezwłocznie, w dniu przybycia do urzędu.

Opłatę za dokumenty komunikacyjne i tablice rejestracyjne można wnieść:

 • gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) w kasie Getin Noble Bank S. A. w siedzibie Wydziału,


 • za pośrednictwem terminali płatniczych bezpośrednio na stanowisku bieżącej obsługi (prowizja 2 zł; najszybszy sposób wniesienia płatności w budynku Wydziału mający bezpośredni wpływ na krótszy czas rozpatrzenia wniosku niż w przypadku wybrania innej formy płatności),


 • przelewem na konto Getin Noble Bank S. A. w Łodzi nr :

  25 1560 0013 2030 5507 4000 0157 - wskazując cechę identyfikacyjną pojazdu,


 • za pośrednictwem portalu info-car.pl pod adresem:

  https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/platnosc-w-urzedzie.html.

Opłatę za dowód rejestracyjny w wysokości 54,50 zł.wnosimy wówczas, gdy nie była uiszczona po rozpatrzeniu wniosku.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł. wnoszona jest na konto nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016 - ze wskazaniem numeru sprawy lub cechy identyfikacyjnej pojazdu.

UWAGA
W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa nie jest pobierana opłata za pełnomocnictwo.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.),
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.128 j.t.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827),
 • ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2016.2060 j.t.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U.2016.1038 j.t.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastrukturyi Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej i ich wtórników (Dz.U.2016.689),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U.2015.776 j.t.),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U.2015.681),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2016.1088 j.t.)
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U.2006.59.421).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, do organu drugiej instancji tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Łódź ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Departamentu Obsługi i Administracji Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Łodzi

Informacje dodatkowe:

Pozwolenie czasowe wydaje się na okres nieprzekraczający 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu. Status wytwarzanego dowodu rejestracyjnego można sprawdzić na stronie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

Uwaga, to jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się na stronie: http://bip.uml.lodz.pl/

Oddział Rejestracji i Oznaczania Pojazdów
ul. Smugowa 26a i 30/32
91-433 Łódź
Call Center - telefoniczna informacja UMŁ
telefon: +48 (42) 638-44-44

Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Informację opracował(a): Paweł Kucharski (2013-05-21)
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2013-05-21)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2593169
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO