Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Sprawy (według kategorii)
Uwaga. To jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/
<<

Egzamin osób zamierzających wykonywać krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze miasta Łodzi

Sposób załatwiania sprawy:

Zainteresowany składa wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu ze znajomości przepisów w zakresie krajowego transportu drogowego osób taksówką osobiście lub przez osobę upoważnioną.

Wymagane dokumenty:

  1. Kserokopia (oryginał do wglądu) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie krajowego transportu drogowego osób taksówką.
  2. W przypadku dokonania zapisu na egzamin przez pełnomocnika - stosowne upoważnienie.

Termin załatwienia sprawy:

W dniu złożenia kompletnego wniosku - gdy znany jest termin egzaminu.

Gdy wniosek wpływa do organu w dniu, w którym nie jest wyznaczony termin egzaminu przez przewodniczącego komisji - do 30 dni.

Opłata skarbowa:

17 złotych za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii

Zwolnienia od powyższej opłaty dotyczą:

  • dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisów, wypisów lub kopii poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów
  • jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

Wpłaty należy dokonać na poniższe konto bankowe:

GETIN Bank S.A.
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Inne opłaty:

Opłata za egzamin: 280 zł.

Opłatę za egzamin uiszcza się przed przystąpieniem do egzaminu na poniższe konto bankowe Wydziału Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych, tytułem: „Opłata za egzamin TAXI”:

GETIN Bank S.A.
13 1560 0013 2026 0000 0026 0025

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 r. z późn. zm.),
  2. Uchwała Nr LXXVIII/1633/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miasta Łodzi oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 202),
  3. Uchwały Nr XXXIII/860/16 w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz dodatkowych oznaczeń identyfikujących taksówkę osobową na obszarze Miasta Łodzi.

Tryb odwoławczy:

Osobom, które ukończyły egzamin z wynikiem negatywnym, przysługuje prawo odwołania do Przewodniczącego Komisji lub Zastępcy Przewodniczącego Komisji.

Odwołanie należy złożyć niezwłocznie po uzyskaniu informacji o negatywnym wyniku egzaminu.

Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dniu, a informacja o ostatecznej decyzji przekazywana jest zainteresowanemu niezwłocznie po jej podjęciu.

Informacje dodatkowe:

Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Spraw Społecznych, al. Politechniki 32, sala 114).

Wyniki egzaminu są ogłaszane w przeciągu 45 min. od jego zakończenia.

Zaświadczenia potwierdzające ukończenie egzaminu z wynikiem pozytywnym są wydawane przez przedstawiciela komisji egzaminacyjnej bezpośrednio po ogłoszeniu wyników egzaminu, o ile możliwe jest w tym dniu ich podpisanie przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę.

Termin najbliższego egzaminu: 27.09.2017 r.

W budynku przy al. Politechniki 32, na parterze, mieści się Oddział GETIN Banku, w którym również można dokonywać wpłat za egzamin.

Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział Licencji i Zezwoleń
Al. Politechniki 32
93-590 Łódź
pokój: 217
telefon: +48 (42) 638-50-62, +48 (42) 638-53-82, +48 (42) 638-53-83, +48 (42) 638-52-56, +48 (42) 638-55-30

Źródło: Departament Spraw Społecznych, Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2014-12-08)
Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (2017-09-13)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2542636
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO