Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Sprawy (według kategorii)
Uwaga. To jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/
<<

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości

Podatnicy podatku od nieruchomości:

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
 1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
 4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmioty opodatkowania:

budynki lub ich części
 • obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
 • budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury,
 • urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;
 • grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami.

Podstawa opodatkowania:

dla gruntów
 • podstawą opodatkowania jest powierzchnia, jaka figuruje w Ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez „Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi” – ul. Traugutta 21/23;

dla budynków
 • podstawą opodatkowania jest powierzchnia użytkowa budynku lub jego części mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Kondygnacje o wysokości 1,40 m–2,20 m zalicza się w 50%, a jeżeli wysokość jest niższa niż 1,40 m powierzchnię tę pomija się.

dla budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • podstawą opodatkowania dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli od budowli nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - podstawą opodatkowania jest jej wartość rynkowa określona przez podatnika.


Powstanie obowiązku podatkowego:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Natomiast obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Zgłoszenie obowiązku podatkowego

Osoby fizyczne:

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np.: umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy);
 • IN–1 „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości”;
 • ZN-1/A „Dane o nieruchomościach”;
 • ZN-1/B „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości”

w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 716),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.),
 3. Uchwała Nr XXXVII/961/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 4. Uchwała Nr XXXVII/962/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP,
 5. Uchwała Nr XLV/1178/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP.
Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Finansowy

Uwaga, to jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się na stronie: http://bip.uml.lodz.pl/

Oddział Księgowości Podatkowej
ul. Sienkiewicza 5
90-113 Łódź
III piętro

Dzielnica Łódź-Bałuty
Pokój: 330, 331
tel. +48 (42) 638-50-44, +48 (42) 638-50-41, +48 (42) 638-50-40, +48 (42) 638-52-25
Nr rachunku bankowego – 90 1560 0013 2025 0000 0084 0010

Dzielnica Łódź-Górna
Pokój 336, tel. +48 (42) 638-56-60, +48 (42) 638-56-59,
Nr rachunku bankowego – 11 1560 0013 2026 0000 0097 0004

Dzielnica Łódź-Polesie
Pokój 312, tel. +48 (42) 638-52-22,
Pokój 313, tel. +48 (42) 638-56-67,
Nr rachunku bankowego – 42 1560 0013 2011 0000 0101 0063

Dzielnica Łódź- Śródmieście
Pokój 315, 310, tel. +48 (42) 638-57-78, +48 (42) 638-57-69
Nr rachunku bankowego – 43 1560 0013 2025 0000 0114 0004

Dzielnica Łódź- Widzew
Pokój: 315, 316
tel. +48 (42) 638-56-58, +48 (42) 638-53-39, +48 (42) 638-53-40, +48 (42) 638-54-31
Nr rachunku bankowego – 15 1560 0013 2025 0000 0127 0003

Wpłaty podatku dokonywane są na indywidualne numery rachunków bankowych nadane w decyzjach podatkowych. Podane powyżej nr rachunków bankowych obowiązujące w latach ubiegłych są nadal aktywne, a wpłaty dokonywane na nie są nadal przyjmowane i księgowane na ww. rachunki. Wpłat można dokonać przelewem (także internetowym) i osobiście w każdym Urzędzie Pocztowym albo w dowolnym banku oraz bez opłat manipulacyjnych we wszystkich oddziałach Getin Noble Banku.
W Łodzi oddziały Getin Noble Banku mieszczą się przy ul. Piotrkowskiej 83, Piotrkowskiej 166/168, ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Al. Schillera), Sienkiewicza 5, Krzemienieckiej 2B, Politechniki 32, Pabianickiej 245, Wujaka 5, Zachodniej 47, Al. Wyszyńskiego 29, Al. Piłsudskiego 6, Piłsudskiego 100, ul. Pomorska 106.
Wpłat można dokonać również we wpłatomatach (kasach automatycznych), które znajdują się w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Al. Schillera) oraz przy ul. Sienkiewicza 5 w godzinach urzędowania UMŁ.

Wydział Finansowy

Uwaga, to jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się na stronie: http://bip.uml.lodz.pl/

Oddział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego
ul. Sienkiewicza 5
90-113 Łódź
IV piętro

Dzielnica Łódź-Bałuty
Pokój 423, 425, 426
mieszkania - tel. +48 (42) 638-50-18, +48 (42) 638-50-48, +48 (42) 638-51-84
nieruchomości - tel. +48 (42) 638-50-38, +48 (42) 638-50-39

Dzielnica Łódź-Górna
Pokój 406, 407, 405
mieszkania - tel. +48 (42) 638-56-66, +48 (42) 638-56-61, +48 (42) 638-56-64
nieruchomości - tel. +48 (42) 272-63-57, +48 (42) 638-53-75

Dzielnica Łódź-Polesie
Pokój 413, 412
tel. +48 (42) 638-52-26, +48 (42) 638-52-65

Dzielnica Łódź- Śródmieście
Pokój 417
tel. +48 (42) 638-57-68

Dzielnica Łódź- Widzew
Pokój 435, 436
tel. +48 (42) 638-53-71, +48 (42) 638-53-90

Pobieranie i składanie wniosków, deklaracji i innych dokumentów możliwe również w niżej wymienionych punktach kancelaryjnych w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami UMŁ:

 1. ul. Piotrkowska 104 – blok B, parter (kancelaria),
 2. ul. Piotrkowska 110 – Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,
 3. ul. Piotrkowska 153 – II piętro, pokój nr 204 (kancelaria),
 4. ul. Sienkiewicza 5 – parter, pokój nr 022 (kancelaria),
 5. ul. Skorupki 21 – III piętro, pokój nr 1 (kancelaria),
 6. ul. Zachodnia 47 – parter, pokój nr 12 (kancelaria),
 7. ul. Krzemieniecka 2B – parter (kancelaria),
 8. al. Politechniki 32 – parter, pokój nr 005 (kancelaria),
 9. al. Piłsudskiego 100 – parter (kancelaria).


Źródło: Departament Finansów Publicznych, Wydział Finansowy
Informację opracował(a): Marzena Welfel (2013-08-21)
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2013-08-21)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2017-05-17)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2501887
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO