Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Sprawy (według kategorii)
Uwaga. To jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/
<<

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych
Przedmiot opodatkowania:

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa wyżej o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nie posiadającej osobowości prawnej.

Kto jest podatnikiem podatku rolnego?

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami gruntów
 • posiadaczami samoistnymi gruntów
 • użytkownikami wieczystymi gruntów
 • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  1. wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo
  2. jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych ; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych

Zgłoszenie obowiązku podatkowego

Osoby fizyczne:
Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu:
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntów (np: akt własności, umowa kupna-sprzedaży, odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowa dzierżawy);
 • wypełnione:
 • IR-1 „Informacja w sprawie podatku rolnego”;
 • ZR-1/A „Dane o nieruchomościach rolnych”;
 • ZR-1/B „Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym”.

W terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym)

Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej:

Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne są obowiązane:
 1. składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, deklaracje na podatek rolny (DR-1), załączniki ZR-1/A i ZR-1/B na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 2. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość podatku, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,
 3. wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny - bez wezwania - na rachunek bankowy gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada


Nr rachunków bankowych poszczególnych dzielnic:
Getin Bank S.A.
Bałuty: 90 1560 0013 2025 0000 0084 0010
Górna: 11 1560 0013 2026 0000 0097 0004
Polesie: 42 1560 0013 2011 0000 0101 0063
Śródmieście: 43 1560 0013 2025 0000 0114 0004
Widzew: 15 1560 0013 2025 0000 0127 0003

Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 617),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.),
 3. Uchwała Nr XXXVII/962/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP
Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Finansowy

Uwaga, to jest strona archiwalna.
Aktualne informacje snajdują się na stronie: http://bip.uml.lodz.pl/

Oddział Księgowości Podatkowej
ul. Sienkiewicza 5
90-113 Łódź
III piętro

Dzielnica Łódź-Bałuty
Pokój 330, 331 tel. +48 (42) 638-50-40, +48 (42) 638-50-44, +48 (42) 638-50-41, +48 (42) 638-52-25
Nr rachunku bankowego – 90 1560 0013 2025 0000 0084 0010

Dzielnica Łódź-Górna
Pokój 336 tel. +48 (42) 638-56-60, +48 (42) 638-56-59
Nr rachunku bankowego – 11 1560 0013 2026 0000 0097 0004

Dzielnica Łódź-Polesie
Pokój 312, 310 tel. +48 (42) 638-52-22, +48 (42) 638-53-80
Nr rachunku bankowego – 42 1560 0013 2011 0000 0101 0063

Dzielnica Łódź- Śródmieście
Pokój 315, 310 tel. +48 (42) 638-57-78, +48 (42) 638-57-69
Nr rachunku bankowego – 43 1560 0013 2025 0000 0114 0004

Dzielnica Łódź- Widzew
Pokój 315, 316 tel. +48 (42) 638-54-31, +48 (42) 638-53-40, 53-39, 56-58
Nr rachunku bankowego – 15 1560 0013 2025 0000 0127 0003

Wpłaty podatku dokonywane są na indywidualne numery rachunków bankowych nadane w decyzjach podatkowych. Podane powyżej nr rachunków bankowych obowiązujące w latach ubiegłych są nadal aktywne, a wpłaty dokonywane na nie są nadal przyjmowane i księgowane na ww. rachunki. Wpłat można dokonać przelewem (także internetowym) i osobiście w każdym Urzędzie Pocztowym albo w dowolnym banku oraz bez opłat manipulacyjnych we wszystkich oddziałach Getin Noble Banku.
W Łodzi oddziały Getin Noble Banku mieszczą się przy ul. Piotrkowskiej 83, Piotrkowskiej 166/168, ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Al. Schillera), Sienkiewicza 5, Krzemienieckiej 2B, Politechniki 32, Pabianickiej 245, Wujaka 5, Zachodniej 47, Al. Wyszyńskiego 29, Al. Piłsudskiego 6, Piłsudskiego 100, ul. Pomorska 106.
Wpłat można dokonać również we wpłatomatach (kasach automatycznych), które znajdują się w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Al. Schillera) oraz przy ul. Sienkiewicza 5 w godzinach urzędowania UMŁ.

Wydział Finansowy

Uwaga, to jest strona archiwalna.
Aktualne informacje snajdują się na stronie: http://bip.uml.lodz.pl/

Oddział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego
ul. Sienkiewicza 5
90-113 Łódź

Wymiar podatku rolnego
IV piętro, pokój 433
tel. + 48 (42) 638-50-29, +48 (42) 638-56-62

Pobieranie i składanie wniosków, deklaracji i innych dokumentów możliwe również w niżej wymienionych punktach kancelaryjnych w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami UMŁ:

 1. ul. Piotrkowska 104 – blok B, parter (kancelaria),
 2. ul. Piotrkowska 110 – Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,
 3. ul. Piotrkowska 153 – II piętro, pokój nr 204 (kancelaria),
 4. ul. Sienkiewicza 5 – parter, pokój nr 022 (kancelaria),
 5. ul. Skorupki 21 – III piętro, pokój nr 1 (kancelaria),
 6. ul. Zachodnia 47 – parter, pokój nr 12 (kancelaria),
 7. ul. Krzemieniecka 2B – parter (kancelaria),
 8. al. Politechniki 32 – parter, pokój nr 005 (kancelaria),
 9. al. Piłsudskiego 100 – parter (kancelaria).


Źródło: Departament Finansów Publicznych, Wydział Finansowy
Informację opracował(a): Marzena Welfel (2013-08-21)
Informację wprowadził(a): Maciej Bieniek (2013-08-21)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2017-02-03)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2379146
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO