Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Tutaj znajdziesz aktualne informacje >>>
Sprawy (według kategorii)
Uwaga. To jest strona archiwalna.
Aktualne informacje znajdują się pod adresem: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/zalatw-sprawe-urzedowa/wyszukiwarka-spraw/
<<

Udzielanie zezwoleń na usuwanie lub przesadzanie drzew i krzewów oraz wymierzanie opłat z tego tytułu
Sposób załatwiania sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej, której treścią może być:

 • udzielenie zezwolenia,
 • odmowa wydania zezwolenia,
 • umorzenie postępowania,
Wydanie zgłoszenia (dotyczy wyłącznie drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej), którego treścią może być:
 • wniesienie sprzeciwu,
 • brak wniesienia sprzeciwu,

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia,
 • rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości,
 • zgłoszenie (dotyczy wyłącznie drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej) zawierające imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Uwaga! W przypadku złożenia wniosku o wydanie zezwolenia wymagane są dokumenty dodatkowe:

 • w przypadku, gdy z wnioskiem o usunięcie drzew lub krzewów występuje posiadacz nieruchomości (np. dzierżawca, użytkownik), nie będący jej właścicielem:
  • pisemne oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na usunięcie drzewa lub krzewu. Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez: spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, użytkownika wieczystego nieruchomości, posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym niebędącego podmiotem wymienionym w przypadkach powyżej, właściciela urządzeń, o których w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jeśli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.
 • w przypadku, gdy drzewo lub krzew przeznaczony do usunięcia rośnie na terenie nieruchomości stanowiącej współwłasność (w tym także współwłasność małżeńską), a z wnioskiem występuje jeden ze współwłaścicieli:
  • pisemne oświadczenie pozostałych współwłaścicieli posesji o wyrażeniu zgody na usunięcie drzewa lub krzewu;
 • w przypadku wniosku o wycięcie drzew lub krzewów kolidujących z realizacją inwestycji:
  • wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości,
  • jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu może zostać wykonane pod warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, które kolidują z drzewami lub krzewami, będącymi przedmiotem zezwolenia. Przepisu nie stosuje się do inwestycji celu publicznego.
 • w przypadku wniosku o wycięcie drzew lub krzewów z pasa drogowego drogi wewnętrznej, kolidujących z budową lub przebudową wjazdu na teren posesji wnioskodawcy:
  • umowa dzierżawy pasa drogowego drogi wewnętrznej zawarta pomiędzy wnioskodawcą i zarządcą drogi (właścicielem drogi),
  • oświadczenie właściciela drogi o wyrażeniu zgody na wycięcie drzew lub krzewów;
  • jeżeli zarządca drogi wewnętrznej (właściciel drogi) uznawał będzie za celowe i uzasadnione wprowadzenie nasadzeń zamiennych, projekt zieleni ze wskazaniem ilości i gatunków nasadzeń zastępczych powinien stanowić załącznik do umowy dzierżawy lub oświadczenia o wyrażeniu zgody na wycięcie drzew lub krzewów;
  • jeżeli właścicielem pasa drogowego drogi wewnętrznej jest Gmina Miasto Łódź, organem uprawnionym do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu jest Marszałek Województwa Łódzkiego;
 • w przypadku wniosku o wycięcie drzew lub krzewów z pasa drogowego drogi publicznej, kolidujących z budową lub przebudową wjazdu na teren posesji wnioskodawcy:
  • umowa użyczenia zawarta pomiędzy wnioskodawcą a Zarządem Dróg i Transportu w Łodzi (ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź),
  • decyzja zezwalająca na lokalizację lub przebudowę zjazdu;
  • oświadczenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi (ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź) o wyrażeniu zgody na wycięcie drzew lub krzewów,
  • projekt nasadzeń zamiennych (ze wskazaniem ilości i gatunków nasadzeń zastępczych) uzgodniony z Zarządem Zieleni Miejskiej w Łodzi, jeżeli ZZM uznawał będzie za celowe i uzasadnione wprowadzenie nasadzeń,
  • w toku prowadzonego postępowania wnioskodawca zobowiązany będzie dostarczyć do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego (zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów wydane zostanie tylko w okresie obowiązywania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego);
  • jeżeli właścicielem pasa drogowego drogi publicznej jest Gmina Miasto Łódź, organem uprawnionym do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu jest Marszałek Województwa Łódzkiego.
 • w przypadku złożenia wniosku podpisanego przez pełnomocnika Strony:
  • pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika (tylko osoba fizyczna) do występowania w imieniu posiadacza nieruchomości z wnioskiem o wycięcie lub przesadzenie drzew lub krzewów,
  • dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za pełnomocnictwo udzielone w sprawie wycinki drzew lub krzewów (17 zł).
 • w przypadku złożenia wniosku przez spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę mieszkaniową:
  • oświadczenia o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przez spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę mieszkaniową;
  • zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, spółdzielnia mieszkaniowa informuje w sposób zwyczajowo przyjęty członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin za zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.
W przypadku zgłoszenia (dotyczy wyłącznie drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej) w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ w drodze decyzji administracyjnej może wnieść sprzeciw.

Opłaty:

Brak opłaty skarbowej z tytułu złożenia wniosku przez posiadacza terenu, z którego usuwane będą drzewa lub krzewy.
Opłatę skarbową należy wnieść w przypadku, gdy z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zwraca się pełnomocnik strony.
Wpłatę w wysokości 17 zł, z tytułu opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo w sprawie wycinki drzew lub krzewów, należy dokonać na numer konta: GETIN NOBLE BANK S.A. w ŁODZI 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2134, 2249, 2260 z 2017 r. poz. 60, 132 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 23, 868, 996, 1579, 2138 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306)

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi (ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź), za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Wydział prowadzący sprawę:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi,
Oddział Ochrony Terenów Zieleni
Al. Piłsudskiego 100
92-326 Łódź
pokój 53, 54, 55, 56
tel. +48 (42) 638-47-75; +48 (42) 638-47-06, +48 (42) 638-47-07, +48 (42) 638-47-20
godziny urzędowania: pn., śr., czw., pt., 8.00 - 16.00, wt. 9.00 - 17.00

Informacje dodatkowe:

W przypadku braku kompletu niezbędnych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Termin uzupełnienia wniosku uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostanie nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, za poświadczeniem przedłożenia, do organu administracji publicznej (art. 57 § 5 pkt 1 i pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie:

 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2
 • krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcję ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klon srebrzystego,
  2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 • w przypadku drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
  1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klon srebrzystego,
  2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin w związku ze złożonym zgłoszeniem wystąpiono o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzew, nałożony zostanie na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej obowiązek uiszczenia opłaty za usunięte drzewa.

Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oddział Ochrony Terenów Zieleni
Al. Piłsudskiego 100
92-326 Łódź
pokój: 53, 54, 55, 56
telefon: +48 (42) 638-47-75; +48 (42) 638-47-06, +48 (42) 638-47-07, +48 (42) 638-47-20
godziny urzędowania: pn., śr., czw., pt., 8.00 - 16.00, wt. 9.00 - 17.00

Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2014-05-15)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2017-06-21)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2593153
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO