Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Samodzielny referent ds. płacowych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi<<

2010-02-18

Dyrektor
Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi
ul. Karolewska 30/34
Ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Samodzielny referent ds. płacowych

 1. Wymiar czasu pracy: 1/2 etat
 2. Rodzaj umowy: umowa o pracę na trzymiesięczny okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony
 3. Wymagane wykształcenie: minimum średnie, preferowane wyższe z doświadczeniem zawodowym


 4. Wymagania związane ze stanowiskiem samodzielnego referenta
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o niekaralności ,
  • aktualna książeczka pracownicza zdrowia do celów sanitarno–epidemiologicznych,
  • bezkonfliktowość i życzliwość,
  • uprzejmość, kultura osobista,
  • biegła znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Office, Excel, Płatnik, Program płacowy Vulcan Optivum,
  • znajomość ustawy o rachunkowości; ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy, Karty Nauczyciela
  • poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność),
  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.


 5. Zakres zadań i obowiązków
  • Sporządzanie list płac nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły, w programie VULCAN OPTIVUM
  • Obliczanie zasiłków chorobowych, rodzinnych i wychowawczych,
  • Obliczanie 13-tej pensji
  • Prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań dot. płac
  • Sporządzanie list godzin ponadwymiarowych nauczycieli,
  • Sporządzanie i wysyłanie przelewów
  • Sporządzanie deklaracji podatkowej PIT-4R,
  • Rozliczenie podatkowe pracowników (PIT 11,40)
  • Sporządzanie deklaracji ZUS wraz z załącznikami,
  • Wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracowników
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny,
  • obsługa emerytalno – rentowa (wystawianie Rp 7, kompletowanie wniosku do ZUS-u)
  • sporządzanie i wysyłanie przelewów dotyczących płac,
  • sporządzanie deklaracji PFRON
  • wykonywanie innych czynności na polecenie dyrektora Szkoły.


 6. Wymagane dokumenty
  • cv,
  • list motywacyjny, podanie o przyjęcie do pracy,
  • oświadczenie o niekaralności,
  • poświadczona kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
  • świadectwa pracy,
  • aktualna książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
  • zaświadczenie o przydatności zdrowotnej do zajmowanego stanowiska,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z 1997 roku (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zm.) na potrzeby związane z naborem.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi w godz. 9.00-15.00

w terminie do 02.03.2010 r.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta ds. płacowych". Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert odbędzie się 03.03.2010 r. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi przez okres jednego miesiąca od dnia otwarcia ofert. Placówka nie odsyła dokumentów kandydatom. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 3b ust. l i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2001 r. nr 42 poz. 1593 z późn. zm.) po upływie terminu do złożenia dokumentów lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej z podaniem imion, nazwisk oraz terminem rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor placówki
Tomasz Szymański


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-18)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2585
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO