Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Samodzielny referent do spraw płac i kadr w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 4 w Łodzi<<

2010-02-18

Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko

samodzielnego referenta do spraw płac i kadr
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 4 w Łodzi

Nazwa i adres jednostki:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4
90-149 Łódź, ul. Krzywickiego 20
tel/fax 42 678-47-00

Nazwa stanowiska: samodzielny referent do spraw płac i kadr
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Rodzaj umowy: od dnia 1 kwietnia 2010 r. umowa o pracę na trzymiesięczny okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony
Wymagane wykształcenie: minimum średnie, stosownie do opisu stanowiska

Podstawowy zakres obowiązków:

 1. Sporządzanie list płac w ustalonym terminie i wg rozdziałów.
 2. Prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań dot. płac.
 3. Wyliczanie i sporządzanie list płatniczych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i chorobowych dla wszystkich pracowników oraz dokonywanie z tego tytułu terminowych i prawidłowych rozliczeń z ZUS.
 4. Prawidłowe i terminowe wyliczanie zarobków w celach emerytalnych dla pracowników placówki.
 5. Prawidłowe i terminowe naliczanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej podatków od wynagrodzeń pracowników ośrodka.
 6. Prawidłowe i terminowe rozliczanie z ZUS i Urzędem Skarbowym
 7. Sporządzanie miesięcznych raportów dla osób ubezpieczonych.
 8. Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ZUS.
 9. Prawidłowe prowadzenie akt osobowych i spraw kadrowych pracowników ośrodka.
 10. Archiwizowanie dokumentów płacowych i kadrowych.
 11. Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora placówki.

Wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska:

 • obywatelstwo polskie
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera
 • obsługa urządzeń biurowych
 • umiejętność redagowania pism i interpretacji przepisów
 • umiejętność pracy w zespole
 • staż pracy: wykształcenie wyższe – 2 lata, średnie - 4 lata
 • mile widziana obsługa programu płacowego Vulcan

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku
 • Aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • Oryginał lub odpis dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
 • Kserokopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty w zamkniętych kopertach oznaczone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Konkurs na stanowisko samodzielnego referenta do spraw płac i kadr” należy składać w sekretariacie placówki od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–15.00

do dnia 09.03.2010 r.

Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert odbędzie się 10 marca 2010 r. o godzinie 10.00.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 4 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w szkole i mogą być odbierane przez okres 1 miesiąca od dnia otwarcia ofert. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art.15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458), niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w placówce oraz opublikowana w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Dyrektor placówki
Ryszard Gołąbek


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-18)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2010-02-18)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3136
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO