Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Tutaj znajdziesz aktualne informacje >>>
Zakres działania, kompetencje oraz zadania jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli<<

Jednostki pomocnicze Miasta - osiedla stanowią najniższy, pomocniczy, szczebel samorządu miejskiego i ściśle współdziałają z Radą Miejską w Łodzi i Prezydentem Miasta oraz uczestniczą w życiu lokalnych wspólnot mieszkańców Miasta. Utworzone zostały uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statutu Miasta Łodzi.

Na terenie Miasta działa 36 jednostek pomocniczych - osiedli. Ukonstytuowanie osiedla jako jednostki pomocniczej Miasta następuje w wyniku przeprowadzenia ważnych wyborów do organu uchwałodawczego osiedla.

Uchwałami Rady Miejskiej osiedlom nadano statuty określające ich organizację i zakres działania. Organami osiedla są: rada osiedla i zarząd osiedla. Nadzór i kontrolę nad działalnością organów osiedla w zakresie zgodności z prawem sprawuje Rada Miejska w Łodzi i Prezydent Miasta. Działalność statutowa osiedli finansowana jest ze środków przyznawanych im corocznie przez Radę Miejską.

Do zakresu działania osiedla należą sprawy publiczne o zasięgu lokalnym, w tym:

 1. inicjowanie, wspieranie oraz organizowanie działań mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców Osiedla;
 2. opiniowanie projektu budżetu Miasta;
 3. uczestnictwo przedstawiciela Rady Osiedla, będącego pracownikiem Urzędu Miasta Łodzi lub miejskiej jednostki organizacyjnej, w komisjach przetargowych organizowanych przez miejskie jednostki organizacyjne, w tym administracje nieruchomościami, w zakresie spraw w całości realizowanych na obszarze Osiedla wraz z oceną realizacji tych zadań,
 4. podejmowanie, wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska, przyrody i zieleni miejskiej na terenie Osiedla;
 5. współdziałanie z organami Miasta, Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną w zakresie utrzymania ładu, porządku publicznego, bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym na terenie Osiedla;
 6. współdziałanie z organizacjami społecznymi i innymi podmiotami w tworzeniu na terenie Osiedla świetlic i klubów osiedlowych dla dzieci, młodzieży i pozostałych mieszkańców;
 7. współdziałanie z administracjami nieruchomościami istniejącymi na terenie Osiedla w zakresie zarządzania i dbałości o stan mienia komunalnego, wskazywania niezbędnych, priorytetowych do wykonania remontów, udziału w odbiorze wykonywanych prac;
 8. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w sprawach istotnych dla Osiedla;
 9. ocenę funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych działających na terenie Osiedla w sferze użyteczności publicznej;
 10. wnioskowanie o kontrolę miejskiej jednostki organizacyjnej działającej na terenie Osiedla w sferze użyteczności publicznej, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych, które zakresem działania obejmują całe miasto;
 11. wyrażanie opinii oraz występowanie z postulatami i wnioskami do organów Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych we wszystkich sprawach należących do Miasta, a dotyczących Osiedla;
 12. występowanie do przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi, komisji Rady, radnych oraz Prezydenta Miasta Łodzi z wnioskami o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawach dotyczących Osiedla;
 13. wnioskowanie o przekazanie zadań oraz składników mienia komunalnego w celu współdziałania przy realizacji spraw, w części dotyczącej Osiedla, z zakresu: placów zabaw, świetlic, klubów, boisk i terenów rekreacyjnych;
 14. uczestnictwo przedstawiciela Rady Osiedla w radach programowych miejskich instytucji kultury, oświatowych i sportowo-rekreacyjnych działających na obszarze Osiedla;
 15. zgłaszanie wniosków i opinii do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w trakcie ich sporządzania;
 16. opiniowanie projektów uchwał i innych rozstrzygnięć organów Miasta, w części dotyczącej Osiedla, w sprawach:
  1. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  2. zbywania nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych będących własnością Miasta,
  3. lokalizacji inwestycji miejskich wraz z oceną ich oddziaływania na środowisko na terenach będących własnością Miasta,
  4. planu rzeczowego i finansowego budowy i remontów obiektów komunalnych, w tym: dróg i ulic oraz ich oświetlenia, wodociągów, kanalizacji, sieci zaopatrujących w energię elektryczną i cieplną budynki mieszkalne, urządzeń sportowych; planu rzeczowego i finansowego zakładania i utrzymania zieleni miejskiej oraz terenów rekreacyjnych,
  5. przeznaczania wolnych lokali użytkowych będących własnością Miasta,
  6. zmiany przeznaczenia miejskich obiektów oświatowych, służby zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu i rekreacji,
  7. lokalizacji punktów handlowych, gastronomicznych, usługowych i targowisk oraz punktów sprzedaży i konsumpcji alkoholu oraz cofania wydanych w tym zakresie zezwoleń, przebiegu tras linii komunikacyjnych lokalnego transportu zbiorowego oraz rozmieszczenia przystanków;
 17. opiniowanie wykonania budżetu Miasta w zakresie zadań własnych realizowanych przez delegaturę Urzędu Miasta Łodzi.
W sprawach określonych w pkt 15, pkt 16 i pkt 17 komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskie jednostki organizacyjne zasięgają opinii osiedli w trybie obligatoryjnym.

Rady osiedli mogą także wnioskować o realizację zadań inwestycyjnych lub remontowych w ramach procedury budżetowej oraz w trybach:

 1. konkursu na zadania inwestycyjne,
 2. wskazywania zadań inwestycyjnych lub remontowych w oparciu o środki określone zgodnie z przyjętym algorytmem.

W odpowiedzi na zgłaszane przez mieszkańców osiedli liczne lokalne inicjatywy obywatelskie zwiększony został dotychczasowy, mający przede wszystkim opiniodawczy i wnioskodawczy charakter, zakres zadań i kompetencji jednostek pomocniczych Miasta.

Zgodnie z § 8 nowych statutów osiedli, rady osiedli będą decydowały o wyborze zadań do realizacji w różnych dziedzinach, takich jak prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków, chodników oraz dróg wraz z oświetleniem, budowa lub modernizacja ogródków jordanowskich, konserwacja zieleńców wraz z małą architekturą, poprawa stanu bezpieczeństwa, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność kulturalna.

Zwiększenie zakresu zadań i kompetencji jednostek pomocniczych Miasta ma na celu m.in. umożliwienie osiedlom dokonywania wyboru zadań ściśle związanych z potrzebami społeczności lokalnych, aktywizowanie mieszkańców osiedli poprzez szersze ich włączenie w proces zarządzania Miastem, zwiększenie efektywności działań samorządu i usprawnienie współpracy organów Miasta z organami jednostek pomocniczych i z mieszkańcami osiedli, a także poszerzenie możliwości rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i lokalnej samorządności.

W nowych statutach osiedli poszerzono zakres zadań i kompetencji organów osiedli. Osiedla decydować będą o wyborze zadań do realizacji w określonych dziedzinach. Umożliwi to dokonywanie wyboru zadań ściśle związanych z potrzebami społeczności lokalnych i zaktywizuje mieszkańców osiedli poprzez szersze ich włączenie w proces zarządzania Miastem. Proponowane zmiany mają na celu zwiększenie zakresu zadań i kompetencji osiedli. Jednostki pomocnicze będą decydowały o wyborze zadań do realizacji w szczególności w następujących dziedzinach:

 1. prace remontowe żłobków i przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz innych placówek oświatowych;
 2. prace remontowe chodników oraz dróg wraz z oświetleniem;
 3. budowa lub modernizacja ogródków jordanowskich;
 4. konserwacja zieleńców wraz z małą architekturą;
 5. poprawa stanu bezpieczeństwa, ładu i porządku;
 6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 7. działalność kulturalna i sportowo-rekreacyjna.

Szczegółowe informacje na temat działania jednostek pomocniczych Miasta można uzyskać w Oddziale ds. Jednostek Pomocniczych w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury.

Informację opracował(a): Krzysztof Pawełek (2011-02-24)


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro Rady Miejskiej
Informację wprowadził(a): Bogusława Jagusiak (2008-09-16)
Informację zmodyfikował(a): Damian Redlicki (2017-06-01)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 18524
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO