Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor w Oddziale Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości w Wydziale Budżetu Urzędu Miasta Łodzi<<

2009-01-07

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
Prezydent Miasta Łodzi
w dniu 7 stycznia 2009 r.
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

podinspektor w Oddziale Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości
w Wydziale Budżetu Urzędu Miasta Łodzi

Wymiar etatu: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp)
Wykształcenie: minimum średnie ekonomiczne

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • prowadzenie ewidencji księgowej realizacji dochodów budżetu miasta,
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań z realizacji dochodów miasta i zbiorczych sprawozdań o stanie należności oraz ich analiza pod względem zgodności z planem oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • prowadzenie analiz w zakresie wykonania budżetu miasta oraz innych mieszczących się w zakresie działalności Oddziału,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie wykonywanych czynności;

Wymagania:

warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • staż pracy – minimum 3 lata na stanowiskach ekonomiczno – księgowych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

niezbędne:

 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 • znajomość podstaw księgowości oraz ustawy o rachunkowości,
 • znajomość procedur administracyjnych (Kpa),
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
 • rzetelność, dokładność, terminowość,
 • odporność na stres;

dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia pracy),
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych, (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany przedłożyć w UMŁ zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie w terminie 30 dni od daty zatrudnienia),
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Organizacji i Kadr Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104, pok. 170) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Oddziale Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości w Wydziale Budżetu Urzędu Miasta Łodzi”

w terminie do dnia 16 stycznia 2009 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.


Źródło: Wydział Organizacji i Kadr UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-01-07)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2809
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO