Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Kierownik Oddziału Finansowo–Księgowego w Filii MOPS Łódź-Widzew<<

2009-01-08

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
ul. Piotrkowska 149
w dniu 8 stycznia 2009 r.
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Kierownika Oddziału Finansowo–Księgowego
w Filii MOPS Łódź-Widzew

Wymiar czasu pracy: pełny etat
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp)
Planowany początek zatrudnienia: styczeń 2009 r.

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • prowadzenie pełnej księgowości budżetowej Filii,
 • sporządzanie planów dochodów i wydatków oraz kontrolowanie realizacji tych planów,
 • opracowywanie obowiązujących sprawozdań finansowych, statystycznych i analiz,
 • nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości,
 • kierowanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Oddziału,
 • przestrzeganie dyscypliny budżetowej i sprawowanie w tym zakresie wewnętrznej kontroli

Wymagania:

warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy w księgowości (preferowana księgowość budżetowa),
 • brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

niezbędne:

 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych z zakresu:
  • ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
  • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.),
 • umiejętność biegłej obsługi komputera;

dodatkowe:

 • umiejętność kierowania zespołem ludzi,
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • umiejętność analizy informacji,
 • odporność na stres,
 • samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
 • rzetelność, terminowość, dokładność, komunikatywność;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego poziomu wykształcenia,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458),
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać bezpośrednio w sekretariacie Filii MOPS Łódź-Widzew(ul. Grota Roweckiego 30, parter, pok. 7) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko kierownika Oddziału Finansowo-Księgowego”

w terminie do dnia 19 stycznia 2009 r.

Aplikacje, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydat wybrany w naborze będzie zobowiązany przedłożyć, najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał zaświadczenia o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, uzyskanego na swój koszt z Krajowego Rejestru Karnego.


Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-01-08)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2502
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO