Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 231 w Łodzi<<

2009-01-08

Na podstawie art. 3 a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr. 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr. 146, poz. 1222).

Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko

głównego księgowego
w Przedszkolu Miejskim Nr 231

91-496 Łódź, ul. Syrenki 19 a
tel. 042 658-19-64

 1. Nazwa stanowiska - główny księgowy
 2. Wymiar czasu pracy – pełny
 3. Rodzaj umowy o pracę – umowa o pracę na 3-miesięczny okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony
 4. Dzień rozpoczęcia pracy – 01.02.2009 r.

Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo karno-skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,

Wymagane wykształcenie

 • ukończenie- ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości /preferowana księgowość w jednostce budżetowej/ lub
 • ukończenie średniej policealnej lub pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości /preferowana księgowość w jednostce budżetowej/

Podstawowy zakres obowiązków

 • obsługa finansowo-księgowa placówki – prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą programu finansowo-księgowego oraz naliczania wynagrodzeń w programie płacowo-kadrowym firmy ProgMan,
 • sporządzanie i kontrola realizacji planów i wydatków,
 • uzgadnianie kosztów z wydatkami,
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 • sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego,
 • rozliczanie składek ZUS (znajomość programu Płatnik i przesyłu elektronicznego),
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, analiz,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS, informacji PFRON,
 • rozliczanie i nadzór gospodarki finansowej związany z żywieniem dzieci,
 • nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,
 • nadzór nad przeprowadzonymi inwentaryzacjami składników majątkowych,
 • finansowe rozliczanie inwentaryzacji,
 • należyte przechowywanie i zabezpieczenia dokumentów finansowo-księgowych,
 • prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
 • wykonywanie prac zleconych przez dyrektora szkoły.

Wymagane umiejętności

 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela,
 • redagowanie wewnętrznych aktów prawnych i pism, właściwa interpretacja przepisów,
 • odpowiedzialność za realizację zadań /terminowość, sumienność, dokładność/.
 • znajomość obsługi komputera /Word, Excel, Internet/, w tym programów księgowych: Kadry, Płace, Finanse DDJ firmy ProgMan, Płatnik, gb24,
 • obsługa urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa.

Wymagane dokumenty

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • świadectwa pracy w tym potwierdzające wymagany staż pracy w dziale księgowości /preferowane w jednostce budżetowej/,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające podjęcie pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami/ na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Miejsce i termin składania ofert
Dokumenty w zamkniętych kopertach opatrzonych imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego” należy składać w kancelarii Przedszkola: w godz. 10.00-15.00

w terminie do dnia 26 stycznia 2009 r.

Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert odbędzie się 27 stycznia 2009 r. o godz. 10.00.

Dokumenty kandydata wybranego i zatrudnionego w Przedszkolu Miejskim nr 231 w Łodzi zostaną dołączone do akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w kancelarii Przedszkola Miejskiego Nr 231 przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać, za pokwitowaniem, odbioru swoich dokumentów. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od upowszechnienia informacji o wynikach naboru nieodebrane dokumenty kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art.3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami/ po upływie terminu złożenia dokumentów lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określenie w niniejszym ogłoszeniu, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej z podaniem imion i nazwisk, miejsc ich zamieszkania oraz terminem rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor
Przedszkola Miejskiego Nr 231 w Łodzi
Jadwiga Kwiatkowska


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-01-08)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1734
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO