Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Specjalista ds. sekretariatu i organizacji w Jednostce Budżetowej „Hale Targowe” w Łodzi<<

2009-01-13

Jednostka Budżetowa „Hale Targowe”
Al. Politechniki 32, 90-980 Łódź
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

specjalista ds. sekretariatu i organizacji

Wymiar zatrudnienia: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: Łódź, Jednostka Budżetowa „Hale Targowe”
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art.25 k. p.)
Wykształcenie: średnie/wyższe (stanowisko zależne od stażu pracy, wykształcenia i kwalifikacji zawodowych)
Planowany początek zatrudnienia: marzec 2009

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało:

 • realizacja zadań związanych z prowadzeniem czynności kancelaryjnych oraz obsługą sekretariatu,
 • sporządzanie umów i zleceń na świadczenie usług,
 • sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych,
 • prowadzenie merytorycznej kontroli dokumentów finansowo-księgowych,
 • archiwizacja elektroniczna umów i powierzonych dokumentów,
 • sporządzanie innej wymaganej ewidencji i sprawozdawczości,
 • współpraca przy organizowaniu oraz realizowaniu procedur postępowań przetargowych,
 • współpraca z działem księgowości oraz kadrami i płacami,
 • ustalenie i realizacja zapotrzebowania na sprzęt, wyposażenie, materiały biurowe itp.,
 • inne polecenia wydawane przez przełożonego.

Wymagania:

Warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Niezbędne:

 • staż pracy: co najmniej 5 lata,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz Kodeksu cywilnego.

Dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • uczciwość,
 • punktualność i sumienność,
 • samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
 • poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kopia dokumentu potwierdzającego uzyskany poziom wykształcenia,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w ciągu 30 dni od daty zatrudnienia),
 • opinia o pracowniku bądź referencje z pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie jednostki budżetowej Hale Targowe przy al. Politechniki 32 (budynek Delegatury Łódź–Górna), pok. 307, III piętro w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds. sekretariatu i organizacji”

w terminie do dnia 27 lutego 2009 r.

Składane dokumenty należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).
Dokumenty, które wpłyną do jednostki budżetowej Hale Targowe po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Źródło: Wydział Gospodarowania Majątkiem UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-01-13)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 4733
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO