Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor/inspektor w Oddziale Ekonomiczno–Finansowym w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi<<

2009-01-12

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
Prezydent Miasta Łodzi
w dniu 12 stycznia 2009 r.
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

podinspektor/inspektor w Oddziale Ekonomiczno–Finansowym
w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi

Wymiar etatu: 1/2 etatu
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp)
Wykształcenie: minimum średnie ekonomiczne

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • prowadzenie rozliczeń nakładów majątkowych,
 • prowadzenie rejestru decyzji wydawanych przez Zarząd Dróg i Transportu zezwalających na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury, w trakcie prowadzenia inwestycji oraz występowanie o przepisanie tych decyzji na eksploatatora, po zakończeniu zadania inwestycyjnego,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ w zakresie sporządzania dokumentów OT oraz protokołów przekazania majątku,
 • współpraca z Wydziałem Księgowości w zakresie ewidencji środków trwałych,
 • współpraca w zakresie wprowadzenia do ewidencji ujawnionych środków trwałych,
 • współpraca w przygotowywaniu projektów zarządzeń Prezydenta Miasta lub uchwał Rady Miejskiej w zakresie przejęcia bądź przekazania środków trwałych od lub do miejskich spółek,
 • współpraca z innymi Wydziałami Urzędy Miasta Łodzi w zakresie sporządzanych informacji o stanie mienia komunalnego,
 • prowadzenie korespondencji w sprawie przejmowania na majątek infrastruktury wodno – kanalizacyjnej realizowanej przez Wydziały bądź Delegatury Urzędu Miasta Łodzi;

Wymagania:

warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • staż pracy:
  • w przypadku posiadania wykształcenia średniego ekonomicznego – minimum 6 lat doświadczenia zawodowego w księgowości,
  • w przypadku posiadania wykształcenia wyższego ekonomicznego – minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości,
 • umiejętność interpretacji przepisów i instrukcji finansowo – księgowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office, programy finansowo – księgowe, np. EWKA),
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • odpowiedzialność, rzetelność, dokładność;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia pracy),
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych, (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany przedłożyć w UMŁ zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie w terminie 30 dni od daty zatrudnienia),
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Organizacji i Kadr Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104, pok. 170) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora/ inspektora w Oddziale Ekonomiczno–Finansowym w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi”

w terminie do dnia 21 stycznia 2009 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.


Źródło: Wydział Organizacji i Kadr UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-01-12)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2534
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO