Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Specjalista ds. technologii informacyjnej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi<<

2009-01-13

Podstawa prawna: art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)

Dyrektor
Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi
z siedzibą Łódź, ul. Kopcińskiego 29
ogłasza nabór na wolne stanowisko

specjalisty ds. technologii informacyjnej

Wymiar etatu – pełny
Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

 1. Administracja systemem zarządzającym organizację usług edukacyjnych.
 2. Modyfikowanie, rozbudowa w/w systemu w języku programowania PHP z wykorzystaniem baz danych, opartych o język SQL.
 3. Wykonywanie raportów z bazy przeprowadzonych usług edukacyjnych.
 4. Wykonywanie wydruków wybranych załączników w/w systemu, a zwłaszcza zaświadczeń dla uczestników różnych usług edukacyjnych.
 5. Wprowadzanie danych do bazy danych o klientach Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
 6. Wprowadzanie informacji na stronę internetową Centrum.

Wymagania:

warunkujące dopuszczenie kandydata do udziału w naborze:

 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 4. Posiadanie co najmniej wykształcenia średniego i stażu pracy 5 lat na podobnym stanowisku, a w przypadku kandydata z wyższym wykształceniem stażu pracy 2 lata.
 5. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

niezbędne:

 1. Umiejętność obsługi pakietu biurowego Office i korzystania z usług internetowych.
 2. Umiejętność wyszukiwania informacji w bazach danych funkcjonujących w Centrum i w Internecie.
 3. Umiejętność posługiwania się bazami danych.
 4. Umiejętność publikowania informacji na stronę internetową.
 5. Umiejętność programowania w języku PHP.

dodatkowe:

 1. Preferowane wykształcenie wyższe (m.in. w zakresie informatyki).
 2. Operatywność, samodzielność i kreatywność w pracy.
 3. Odpowiedzialność za wykonywane zadania.
 4. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 5. Staranność.

Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z listem motywacyjnym.
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych.
 3. Dokumenty potwierdzające staż pracy.
 4. Oświadczenia o spełnieniu wymagań warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze zawartych w punktach 1-3.
 5. Opinia o pracy bądź referencje z ostatniego miejsca pracy o ile kandydat posiada.

Złożone dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć podpisaną własnoręcznie klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z ogłoszonym naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U Nr 223, poz. 1458) ”.

Określenie miejsca i terminu składania dokumentów
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 29 w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. technologii informacyjnej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego”

w terminie do dnia 26 stycznia 2009 r.

Dokumenty doręczone do Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, przed zawarciem umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności kandydata uzyskaną na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego oraz oryginał zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/wym. stanowisku i badania do celów sanitarno – epidemiologicznych.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego będą dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem, nieodebrane dokumenty w wyznaczonym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom.

Dyrektor
Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego
Jan Moos


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-01-13)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2574
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO