Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny księgowy w XVIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi<<

2009-01-14

Dyrektor
XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Łodzi
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

główny księgowy

 1. Nazwa jednostki: XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego,
  94–203 Łódź, ul. Perla 11
 2. tel/fax.: 042 633 93 23; e-mail: naszzso10@interia.pl
 3. nazwa stanowiska: główny księgowy
 4. Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy
 5. Miejsce wykonywania pracy: Łódź, XVIII LO
 6. Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego:

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe,
 • ukończenie: ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości (preferowana księgowość w jednostce budżetowej) lub ukończenie średniej policealnej lub pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości (preferowana księgowość w jednostce budżetowej),
 • biegła obsługa komputera, w tym programów księgowych i płacowych (Vulcan, Płatnik ZUS, aplikacja PFRON , sprawozdawczości Sigma i programu bankowego),
 • znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o finansach, ustawy o zamówieniach publicznych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela.

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego:

 • sporządzanie planów budżetowych,
 • kontrola realizacji planów i wydatków budżetowych,
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 • prowadzenie pełnej księgowości placówki w programie Vulcan,
 • terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych w programach stworzonych dla WE,
 • sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego, (PFRON, ZUS, podatku od nieruchomości),
 • praca w programie Płatnik, sporządzanie i przesyłanie dokumentów do ZUS,
 • prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
 • nadzór nad przeprowadzanymi inwentaryzacjami składników majątkowych,
 • finansowe rozliczanie inwentaryzacji,
 • wykonywanie prac zleconych przez dyrektora szkoły,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych (Z03, Z06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach i F03 o stanie i ruchu środków trwałych)
 • prowadzenie księgowości Rady Rodziców,
 • prowadzenie księgowości ZFŚS,
 • wyliczanie RP-7 na wniosek pracowników

Wymagane dokumenty:

 • CV ze zdjęciem
 • List motywacyjny
 • Oświadczenia:
  • o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • o nie toczącym się postępowaniu karnym,
  • osoba nie jest prawomocnie skazana za przestępstwa, o których mowa w art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),
  • osoba nie była, jak również nie jest karana karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.),
 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (oryginały lub uwierzytelnione własnoręcznie kopie dokumentów),
 • Świadectwa pracy w tym potwierdzające wymagany staż pracy w dziale księgowości (preferowane w jednostce budżetowej)
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające podjęcie pracy,
 • Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem
 • Referencje z poprzednich miejsc pracy.

Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie XVIII LO w Łodzi, ul. Perla 11 w godz. 8.00–15.00

w terminie do 6 lutego 2009 r. do godz. 15.00.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego XVIII LO w Łodzi”. Otwarcie kopert odbędzie się 10 lutego 2009 r.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w XVIII LO w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2001 nr 142 poz. 1593 z późn. zm.), po upływie terminu składania dokumentów lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku XVIII LO z podaniem imion, nazwisk, miejsca zamieszkania oraz terminem przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Monika Antosiak
Dyrektor XVIII LO w Łodzi


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-01-14)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2039
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO