Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Samodzielny referent w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi<<

2009-01-21

Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 im. Ludwika Krzywickiego w Łodzi,
ul. Księży Młyn 13/15
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

samodzielny referent

 1. Nazwa jednostki: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 im. Ludwika Krzywickiego w Łodzi,
 2. 90-345 Łódź, ul. Księży Młyn 13/15
 3. tel/fax.: 042 674 29 61; e-mail: zsp11@edu.Lodz.pl
 4. Nazwa stanowiska: samodzielny referent
 5. Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy
 6. Miejsce wykonywania pracy: Łódź, ZSP nr 11
 7. Rodzaj umowy: umowa o pracę.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi i gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem referenta:

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności i dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe,
 • ukończenie: ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej pięcioletniej praktyki w księgowości (preferowane: księgowość w jednostce budżetowej) lub ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości (preferowane: księgowość w jednostce budżetowej),
 • biegła obsługa komputera, w tym programów księgowych (Vulcan)
 • znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela.

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku referenta to:

 • sporządzanie list płac w programie VULCAN OPTIVUM,
 • obliczanie zasiłków, świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • sporządzanie list godzin ponadwymiarowych nauczycieli,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń, kart podatkowych pracowników szkoły,
 • sporządzanie deklaracji ZUS wraz z załącznikami w programie PŁATNIK,
 • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach pracowników ZSP nr 11,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych /GUS, SIO/,
 • obsługa emerytalno-rentowa,
 • sporządzanie przelewów,
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą Funduszu Socjalnego,
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • prowadzenie analityki pożyczek remontowych oraz innych zobowiązań pracowniczych,
 • prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania,
 • opisanie i oddanie do archiwum dokumentów księgowych,
 • pomoc w przeprowadzaniu inwentaryzacji składników majątkowych,
 • należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora lub głównego księgowego,
 • prowadzenie kasy.

Wymagane dokumenty:

 • CV ze zdjęciem
 • List motywacyjny
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (oryginały lub uwierzytelnione własnoręcznie kopie dokumentów),
 • Świadectwa pracy potwierdzające wymagany staż pracy w dziale księgowości (preferowane w jednostce budżetowej)
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające podjęcie pracy,
 • Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Miejsce i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi, ul. Księży Młyn 13/15. w godz. 8.00–15.00.

w terminie od 26 stycznia 2009 r. do 06 lutego 2009 r. do godz. 15.00.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta”.

Dokumenty dostarczone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert odbędzie się 10 lutego 2009 r. o godz. 13.00. - rozmowy z kandydatami zostaną przeprowadzone w dniu 16 lutego 2009 r. od godziny 11.00.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem odbioru. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru nie odebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458), po upływie terminu składania dokumentów lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie zespołu z podaniem imion, nazwisk, miejsca zamieszkania.

Dyrektor Szkoły:
mgr Irena Maszke


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-01-21)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3812
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO