Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Starszy referent ds. edukacji przyrodniczo-leśnej w Leśnictwie Miejskim – Łódź<<

2009-01-28

Leśnictwo Miejskie – Łódź
z s. przy ul. Łagiewnickiej 305 w Łodzi
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

starszego referenta ds. edukacji przyrodniczo-leśnej

Wymiar etatu: 1.
Miejsce wykonywania pracy: biuro Leśnictwa Miejskiego-Łódź przy ul. Łagiewnickiej 305 w Łodzi, teren Lasu Łagiewnickiego, obszar Miasta Łodzi.
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp),
Wykształcenie: wyższe o profilu przyrodniczym, m.in. leśnictwo, biologia, ochrona środowiska, geografia i pokrewne.

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • koordynowanie pracy zespołu ds. edukacji przyrodniczo-leśnej,
 • prowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej w formie terenowych lekcji przyrody dla zorganizowanych grup dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • opracowywanie tematów i scenariuszy zajęć,
 • opracowywanie materiałów informacyjnych i popularyzatorskich dotyczących działalności Leśnictwa oraz przyrody i historii lasów miasta,
 • prowadzenie analiz oraz archiwowanie publikacji dotyczących Leśnictwa zamieszczanych w środkach masowego przekazu,
 • współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym udzielanie informacji dotyczących działalności Leśnictwa,
 • planowanie i rozliczanie kosztów związanych z edukacją, w tym kontrola merytoryczna dokumentów finansowych,
 • prowadzenie kontroli merytorycznej zlecanych prac oraz bieżącego nadzoru nad stanem urządzeń i elementów edukacyjnego zagospodarowania lasu,
 • bieżąca aktualizacja informacji zamieszczanych na stronie internetowej Leśnictwa,

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Wymagania związane ze stanowiskiem;

niezbędne:

 • podstawowa wiedza nt. funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta,
 • podstawowa znajomość flory i fauny leśnej, siedlisk przyrodniczych i ekosystemów oraz regulacji prawnych w zakresie ochrony przyrody, lasów i środowiska,
 • znajomość prawa prasowego oraz regulacji prawnych w zakresie dostępu do informacji o środowisku i informacji publicznej,
 • umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim,
 • umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania myśli – w mowie i piśmie,
 • biegła obsługa komputera i znajomość programów użytkowych typu Word, Excel, programów komunikacji elektronicznej, itp.,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (skaner, faks, kserokopiarka),
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
 • rzetelność, dokładność, terminowość.

dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
 • umiejętność i doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą,
 • opanowanie w sytuacjach stresowych i umiejętność pracy w warunkach kryzysowych – zdolność do szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,
 • wysoka kultura osobista i stosowna prezencja,
 • doświadczenie w przygotowywaniu i uczestniczeniu w wystąpieniach o charakterze publicznym,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (curriculum vitae),
 • list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • oświadczenie własne kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w kancelarii Leśnictwa przy ul. Łagiewnickiej 305, w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko starszego referenta ds. edukacji przyrodniczo-leśnej", w terminie do dnia 17 lutego 2009 r.

Aplikacje, które wpłyną do Leśnictwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2002.101.926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.2001.142.1593 ze zm.).
W przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne, w terminie 30 dni od daty zatrudnienia.
Zależnie od ilości złożonych ofert rekrutacja na stanowisko pracy starszego referenta ds. edukacji przyrodniczo-leśnej przeprowadzona zostanie w dwóch etapach, z których pierwszy obejmie pisemny sprawdzian kwalifikacyjny oraz przeprowadzenie praktycznych zajęć terenowych, drugi – rozmowę kwalifikacyjną.

Przewidywany harmonogram:

27 stycznia 2009 r. opublikowanie ogłoszenia w BIP.
17 lutego 2009 r. ostateczny termin składania dokumentów aplikacyjnych.
19 lutego 2009 r. informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne.
25 lutego 2009 r. sprawdzian kwalifikacyjny.
27 lutego 2009 r. rozmowa kwalifikacyjna.
2 marca 2009 r. najwcześniejszy możliwy termin zatrudnienia.


Źródło: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-01-28)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2009-01-28)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3121
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO