Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Specjalista ds. żywienia w Przedszkolu Miejskim Nr 231 w Łodzi<<

2009-02-02

Dyrektor
Przedszkola Miejskiego Nr 231
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Specjalista ds. żywienia

Nazwa jednostki: Przedszkole Miejskie Nr 231
91-496 Łódź ul. Syrenki 19a
tel./faks: 0 42 6581964

 1. Nazwa stanowiska: Specjalista ds. żywienia
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 3. Miejsce wykonywania pracy: Łódź, ul. Syrenki 19a
 4. Rodzaj umowy: umowa o pracę.
 5. Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karno-skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

  Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem specjalisty ds. żywienia:

  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karno-skarbowe,
  • wykształcenie średnie lub wyższe
  • umiejętność gospodarowania środkami
  • biegła obsługa komputera, w tym programów ewidencyjnych, inwentarzowych,
  • znajomość przepisów dotyczących żywienia, HACCP.

  Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. żywienia

  • praca na komputerze w zakresie obsługi programów ewidencyjnych, inwentarzowych, prowadzenia stołówki
  • obsługa urządzeń biurowych,
  • współpraca z księgowością oraz innymi pracownikami przedszkola,
  • sporządzanie raportów kasowych,
  • sporządzanie dekadowych jadłospisów dla dzieci i prowadzenie z tego zakresu dokumentacji,
  • przygotowywanie protokołów wypisu i zniszczeń,
  • zaopatrywanie przedszkola w artykuły żywności,
  • zaopatrywanie przedszkola w artykuły, narzędzia, maszyny i inne,
  • prowadzenie magazynów,
  • realizowanie zadań z zakresu kontroli i prowadzenie dokumentacji,
  • organizowanie, kierowanie i kontrolowanie pracy całego personelu kuchni i obsługi,
  • dbałość o stan sanitarny, remonty i naprawy wyposażenia

 6. Wymagane dokumenty:
  • CV ze zdjęciem,
  • list motywacyjny,
  • zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (oryginały lub uwierzytelnione własnoręcznie kopie dokumentów),
  • dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata określonych wymagań warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające podjęcie pracy na danym stanowisku,
  • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.


 7. Miejsce i termin składania ofert:
  Wymagane dokumenty należy złożyć w kancelarii Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 231, Łódź, ul. Syrenki 19a w godz. 9.00 – 15.00. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. żywienia”

  w terminie do 26. 02. 2009 r. do godz. 15.00.

Dokumenty dostarczone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert odbędzie się 27. 02. 2009 r. o godz. 10.00.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Przedszkolu Miejskim Nr 231 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w placówce przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Przedszkole Miejskie Nr 1231e odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Jednocześnie informuję, że przedszkole powiadomi telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor Przedszkola
Jadwiga Kwiatkowska


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-02-02)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3132
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO