Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Inspektor w Oddziale Ochrony Zabytków w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Łodzi<<

2009-02-03

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
Prezydent Miasta Łodzi
w dniu 3 lutego 2009 r.
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

inspektor w Oddziale Ochrony Zabytków
w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Łodzi

Wymiar etatu: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp)
Wykształcenie: wyższe – magister inżynier architekt

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • opiniowanie dokumentacji technicznej zabytków architektury wpisanych do gminnej ewidencji zabytków pod względem konserwatorskim,
 • opiniowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zabytkowych zespołów urbanistycznych, lokalizacji nowych obiektów w strefach ochrony konserwatorskiej oraz zabytków architektury przemysłowej pod względem konserwatorskim,
 • sprawowanie nadzoru nad zabytkami pod kątem zachowania w należytym stanie ich walorów konserwatorskich,
 • przygotowywanie opinii i informacji dotyczących problematyki ochrony zabytków,
 • przygotowywanie materiałów i wniosków do decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • przygotowywanie materiałów, wniosków i opinii do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków,
 • archiwizacja prowadzonych spraw;

Wymagania:

warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • staż pracy – minimum 3 lata w projektowaniu lub administracji,
 • posiadanie uprawnień zawodowych do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

niezbędne:

 • znajomość zagadnień architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego, w szczególności przepisów dotyczących prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i ochrony zabytków,
 • znajomość procedur administracyjnych (Kpa),
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie programów niezbędnych w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
 • rzetelność, dokładność, terminowość;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia pracy),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień zawodowych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych, (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany przedłożyć w UMŁ zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie w terminie 30 dni od daty zatrudnienia),
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Organizacji i Kadr Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104, pok. 170) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Oddziale Ochrony Zabytków w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Łodzi”

w terminie do dnia 12 lutego 2009 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Spraw Osobowych Wydziału Organizacji i Kadr UMŁ przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem.
Urząd Miasta Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.


Źródło: Wydział Organizacji i Kadr UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-02-03)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2239
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO