Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 51 w Łodzi<<

2009-02-04

Na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 19990 r. pracownikach samorządowych (Dz. U nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222).

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 51 im. Stefana Linkego w Łodzi
ul. Ciołkowskiego 11a

ogłasza nabór na stanowisko pracy głównego księgowego

Wymiar czasu pracy: cały etat
Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 51 Łódź, ul. Ciołkowskiego 11a
Rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego
 2. zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa skarbowe,
 4. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych, wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości lub ukończenie szkoły średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyk w księgowości,
 5. znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych; ustawy o rachunkowości; prawa o zamówieniach publicznych; ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela,
 6. znajomość księgowości budżetowej,
 7. biegła obsługa komputera, w tym programów księgowych

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa.

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego

Czuwanie nad prawidłowością , celowością i rytmicznością gospodarki finansowej placówki poprzez:

 1. obsługę finansowo-księgowa szkoły – prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą programu finansowo-księgowego oraz naliczanie wynagrodzeń w programie płacowo-kadrowym
 2. sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków, prowadzenie dziennika głównego dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej i dochodów własnych, prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont,
 3. uzgadnianie kosztów z wydatkami w terminach na zasadach określonych w przepisach,
 4. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 5. rozliczanie składek ZUS (znajomość programu Płatnik oraz przesyłu elektronicznego),
 6. sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego,
 7. sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i analiz,
 8. sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 9. nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,
 10. prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych.

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. Kserokopie świadectw potwierdzających wymagany staż pracy(preferowane w zakładzie lub jednostce budżetowej),
 5. Aktualne zaświadczenie o niekaralności
 6. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie
 7. Kwestionariusz osobowy
 8. Kserokopia dowodu osobistego
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzane danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. Poz. 926 ze zmianami)

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 51 w Łodzi ul. Ciołkowskiego 11a od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00.

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.02.2009 r.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko głównego księgowego – Szkoła Podstawowa nr 51 w Łodzi”

Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie kopert odbędzie się w dniu 23.02.2009 r.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 51 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 51 w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru dokumentów za pokwitowaniem. Szkoła Podstawowa nr 51 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U z 2001 r. nr 142, poz.1593 z późn. zmianami), po upływie terminu do złożenia dokumentów lista kandydatów , którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc ich zamieszkania.

Szkoły Podstawowej nr 51
im. Stefana Linkego w Łodzi
Katarzyna Lipińska


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-02-04)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1607
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO