Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Referent / starszy referent lub samodzielny referent ds. administracyjno–gospodarczych w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi<<

2009-02-11

Podstawa prawna: art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)

Dyrektor
Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi
z siedzibą Łódź, ul. Kopcińskiego 29
ogłasza nabór na wolne stanowisko

referent / starszy referent lub samodzielny referent
ds. administracyjno–gospodarczych

(w zależności o stażu pracy i posiadanych kwalifikacji)

Wymiar etatu – pełny
Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

 1. Prowadzenie składnicy dokumentacji w placówce (przyjmowanie dokumentacji, kwalifikowanie archiwalne dokumentacji, brakowanie dokumentacji, udostępnianie zasobów upoważnionym pracownikom).
 2. Obsługiwanie kserokopiarkach różnego typu.
 3. Prowadzenie wewnętrznego rozliczenia zużycia materiałów poligraficznych (m.in. papier, toner).
 4. Wykonywanie prac introligatorskich (laminowanie, bindowanie, zszywanie dokumentów).
 5. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w planowaniu i zakupie niezbędnych materiałów poligraficznych.
 6. Dokonywanie zakupów materiałów biurowych i środków czystości dla pracowników oraz dla potrzeb związanych z organizacją świadczonych usług dla klientów.
 7. Inne zadnia dotyczące prac administracyjno – gospodarczych wynikających z potrzeb placówki.

Wymagania:

warunkujące dopuszczenie kandydata do udziału w naborze:

 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 4. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku (co najmniej średnie wykształcenie).

niezbędne:

 1. Umiejętność obsługi kserokopiarek różnego typu.
 2. Umiejętność obsługi pakietu biurowego Office i korzystania z usług internetowych.

dodatkowe:

 1. Ukończony kurs kancelaryjno–archiwalny.
 2. Posiadanie wykształcenia o kierunku poligraficznym.
 3. Operatywność, samodzielność i kreatywność w pracy.
 4. Odpowiedzialność za wykonywane zadania.
 5. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 6. Staranność.

Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z listem motywacyjnym.
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych.
 3. Dokumenty potwierdzające staż pracy.
 4. Oświadczenia o spełnieniu wymagań warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze zawartych w punktach 1-3.
 5. Opinia o pracy bądź referencje z ostatniego miejsca pracy o ile kandydat posiada.

Złożone dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć podpisaną własnoręcznie klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z ogłoszonym naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U Nr 223, poz. 1458)”.

Określenie miejsca i terminu składania dokumentów
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 29 w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko referent ds. administracyjno-gospodarczych w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego”

w terminie do dnia 23 lutego 2009 r.

Dokumenty doręczone do Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, przed zawarciem umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności kandydata uzyskaną na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego oraz oryginał zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/wym. stanowisku i badania do celów sanitarno–epidemiologicznych.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego będą dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem, nieodebrane dokumenty w wyznaczonym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom.

Dyrektor
Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego
Jan Moos


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-02-11)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2009-02-11)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 4577
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO