Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Referent ds. płacowych w Szkole Podstawowej Nr 48 w Łodzi<<

2009-02-11

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 48 w Łodzi
Łódź ul. Rydzowa 15
Ogłasza nabór na stanowisko pracy:

referent ds. płacowych

 1. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
 2. Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas określony.
 3. Wymagane wykształcenie: minimum średnie


 4. Wymagania związane ze stanowiskiem referenta ds. płacowych:
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • aktualna książeczka pracownicza zdrowia do celów sanitarno–epidemiologicznych,
  • bezkonfliktowość i życzliwość,
  • uprzejmość, kultura osobista,
  • biegła znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Office, Excel, Płatnik, Program płacowy ProgMan Software, SIO, GUS),
  • poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność),
  • dyspozycyjność,
  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.


 5. Zakres zadań i obowiązków:
  • sporządzanie list płac nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły, w programie ProgMan,
  • obliczanie zasiłków chorobowych, rodzinnych i wychowawczych,
  • sporządzanie list godzin ponadwymiarowych nauczycieli,
  • sporządzanie deklaracji podatkowej PIT – 4R,
  • rozliczenie podatkowe pracowników (PIT 11, 40),
  • sporządzania deklaracji ZUS wraz z załącznikami,
  • wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracowników SP 48,
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny,
  • obsługa emerytalno – rentowa (wystawianie Rp 7, kompletowanie wniosku do ZUS)
  • sporządzanie i wysyłanie przelewów dotyczących płac,
  • wykonywanie innych czynności na polecenie dyrektora szkoły.


 6. Wymagane dokumenty:
  • CV,
  • list motywacyjny, podanie o przyjęcie do pracy,
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • poświadczona kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
  • świadectwa pracy,
  • aktualna książeczka zdrowia dla celów sanitarno–epidemiologicznych,
  • zaświadczenie o przydatności zdrowotnej do zajmowanego stanowiska,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z 1997 roku (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) na potrzeby związane z naborem.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 48 w Łodzi w godzinach 10.00–15.00

w terminie do 27.02.2009 r.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta ds. płacowych”. Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert odbędzie się 02.03.2009 r. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 48 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie SP 48 w Łodzi przez okres jednego miesiąca od dnia otwarcia ofert. SP 48 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2001 r. Nr 42 poz. 1593 z późn. zm.) po upływie terminu do złożenia dokumentów lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej z podaniem imion, nazwisk oraz terminem rozmowy kwalifikacyjnej.


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-02-11)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2930
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO