Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Samodzielny referent do spraw płac w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „SOS” nr 1 w Łodzi<<

2009-02-16

Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko

Samodzielnego referenta do spraw płac
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „SOS” nr 1

Nazwa i adres jednostki:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „SOS” nr 1
91-087 Łódź, ul. Wapienna 24a
tel/fax 042 651-43-34

Nazwa stanowiska: samodzielny referent do spraw płac
Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
Rodzaj umowy: od dnia 1 kwietnia 2009 r. umowa o pracę na trzymiesięczny okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony
Wymagane wykształcenie: średnie (egzamin dojrzałości), preferowane wyższe, staż pracy 5 lat

Podstawowy zakres obowiązków:

 1. Sporządzanie list płac w ustalonym terminie.
 2. Prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań dot. płac.
 3. Wyliczanie i sporządzanie list płatniczych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i chorobowych dla wszystkich pracowników oraz dokonywanie z tego tytułu terminowych i prawidłowych rozliczeń z ZUS.
 4. Prawidłowe i terminowe wyliczanie zarobków w celach emerytalnych dla pracowników placówki.
 5. Prawidłowe i terminowe naliczanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej podatków od wynagrodzeń pracowników ośrodka.
 6. Prawidłowe i terminowe rozliczanie z ZUS.
 7. Sporządzanie miesięcznych raportów dla osób ubezpieczonych.
 8. Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ZUS-u.
 9. Księgowanie na kontach.
 10. Archiwizowanie dokumentów księgowych.
 11. Wykonanie innych prac zleconych przez dyrektora placówki.

Wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska:

 • obywatelstwo polskie
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera
 • obsługa urządzeń biurowych
 • umiejętność redagowania pism i interpretacji przepisów
 • umiejętność pracy w zespole
 • preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku
 • Oryginał lub odpis dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
 • Kserokopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty w zamkniętych kopertach oznaczone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Konkurs na stanowisko samodzielnego referenta do spraw płac” należy składać w sekretariacie placówki od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–15.00 do dnia 2 marca 2009 r.

Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert odbędzie się 6 marca o godzinie 10.00.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „SOS” nr 1 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w szkole i mogą być odbierane przez okres 1 miesiąca od dnia otwarcia ofert. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn zmianami). Osoby spełniające wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowane i zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Dyrektor placówki
Joanna Kamińska


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-02-16)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2009-02-16)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2242
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO