Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor w Referacie Spraw Społecznych i Rejestracji Delegatury Łódź–Górna Urzędu Miasta Łodzi<<

2009-03-12

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
Prezydent Miasta Łodzi
w dniu 12 marca 2009 r.
Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

podinspektor w Referacie Spraw Społecznych i Rejestracji
Delegatury Łódź–Górna Urzędu Miasta Łodzi


Wymiar etatu: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wykształcenie: minimum średnie (ukończone zdanym egzaminem dojrzałości)

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:
 • przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i innych dokumentów dot. sprawy,
 • zakładanie i aktualizowanie kart osobowych mieszkańców,
 • aktualizowanie bazy danych ewidencji ludności,
 • obsługa interesantów w zakresie związanym z: zameldowaniem, wymeldowaniem, wydawaniem zaświadczeń, nadawaniem numeru PESEL, utratą dowodów osobistych, rejestrem wyborców, wydawaniem dowodów osobistych,
 • sporządzanie w systemie elektronicznym formularzy dowodowych i przetwarzanie danych związanych z obiegiem informacji o wydanych dowodach osobistych;
Wymagania:

warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
 • staż pracy – minimum 5 lat,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
niezbędne:
 • znajomość zadań i zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • znajomość procedur administracyjnych (Kpa),
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
 • rzetelność, dokładność;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych, (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany przedłożyć w UMŁ zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie w terminie 30 dni od daty zatrudnienia),
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Organizacji i Kadr Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104, pok. 170) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Spraw Społecznych i Rejestracji Delegatury Łódź–Górna Urzędu Miasta Łodzi (ewidencja ludności)”

w terminie do dnia 23 marca 2009 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Spraw Osobowych Wydziału Organizacji i Kadr UMŁ przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem.
Urząd Miasta Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.


Źródło: Wydział Organizacji i Kadr UMŁ
Informację wprowadził(a): Monika Walczak (2009-03-12)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2009-03-12)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 4185
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO