Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor/inspektor w Referacie Budynków i Lokali Delegatury Łódź–Śródmieście Urzędu Miasta Łodzi<<

2009-03-13

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
Prezydent Miasta Łodzi
w dniu 13 marca 2009 r.
Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:


podinspektor/inspektor w Referacie Budynków i Lokali
Delegatury Łódź–Śródmieście Urzędu Miasta ŁodziWymiar etatu: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp)
Wykształcenie: minimum średnie techniczne budowlane, a w przypadku posiadania wykształcenia wyższego – inżynier budownictwa

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:
 • prowadzenie i aktualizacja zbioru danych dot. potrzeb remontowych i inwestycyjnych w mieszkaniowym zasobie stanowiącym własność Gminy,
 • nadzór nad planowaniem robót remontowych i inwestycyjnych realizowanych przez administracje nieruchomościami,
 • udział w komisji kwalifikującej budynki do rozbiórki,
 • dokonywanie kontroli w terenie,
 • rozpatrywanie skarg i interwencji na działalność administracji nieruchomościami w ramach sprawowanego nadzoru,
 • prowadzenie kontroli w administracjach nieruchomościami w zakresie wykonywanych zadań;
Wymagania:
 • warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
 • staż pracy – minimum 3 lata, w tym doświadczenie zawodowe w jednostkach zarządzających mieszkaniowym zasobem,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
Niezbędne:
 • znajomość przepisów ustaw:
 • prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi,
 • o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy,
 • o własności lokali, o gospodarce nieruchomościami,
 • Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny,
 • podstawowa znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji (sporządzanie analiz, opinii, sprawozdań),
 • samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, terminowość;
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia pracy),
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych, (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany przedłożyć w UMŁ zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie w terminie 30 dni od daty zatrudnienia),
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Organizacji i Kadr Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104, pok. 170) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora/inspektora w Referacie Budynków i Lokali Delegatury Łódź–Śródmieście Urzędu Miasta Łodzi”

w terminie do dnia 23 marca 2009 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Spraw Osobowych Wydziału Organizacji i Kadr UMŁ przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem.
Urząd Miasta Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Źródło: Wydział Organizacji i Kadr UMŁ
Informację wprowadził(a): Monika Walczak (2009-03-13)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2681
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO