Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Samodzielny referent w Publicznym Gimnazjum nr 20 w Łodzi<<

2009-03-16

Dyrektor
Publicznego Gimnazjum nr 20 im. H. Kołłątaja w Łodzi
ogłasza nabór na stanowisko

samodzielnego referenta

Nazwa i adres jednostki:
Publiczne Gimnazjum nr 20
im. H. Kołłątaja
94-043 Łódź, ul. Olimpijska 9
tel./fax (042) 686-73-50

Nazwa stanowiska: samodzielny referent
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Rodzaj umowy: umowa o pracę na trzymiesięczny okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.
Wymagane wykształcenie: średnie (zakończone egzaminem dojrzałości) lub wyższe (preferowane kierunki ekonomiczne, prawne, organizacja i zarządzanie).

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem samodzielnego referenta:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności;
 • znajomość przepisów Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela oraz innych aktów regulujących funkcjonowanie placówek oświatowych;
 • umiejętność redagowania pism;
 • znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Office) i urządzeń biurowych;
 • poczucie odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań;
 • umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole.

Zakres zadań i obowiązków:

 • prowadzenie pełnej obsługi kadrowej pracowników;
 • prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej ze szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami; obieg dokumentów;
 • prowadzenie ewidencji obowiązku szkolnego;
 • redagowanie pism;
 • obsługa sekretariatu;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora gimnazjum.

Wymagane dokumenty:

 • cv;
 • list motywacyjny;
 • oświadczenie o niekaralności;
 • oryginał lub odpis dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe;
 • świadectwa pracy;
 • zaświadczenie o przydatności zdrowotnej do zajmowanego stanowiska;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Publicznego Gimnazjum nr 20 w Łodzi, ul. Olimpijska 9 w godzinach 8.00-16.00 w terminie do 30 marca 2009 r.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta”.

Otwarcie kopert nastąpi 31 marca 2009 r.
O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej placówka powiadomi telefonicznie.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Publicznym Gimnazjum nr 20 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez 3 miesiące od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.
W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem.
Po upływie trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Ewa Niemczyk
Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 20 w Łodzi


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-03-16)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3509
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO