Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Referent do spraw szkolnych i uczniowskich w Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi<<

2009-03-16

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Referenta do spraw szkolnych i uczniowskich
w Szkole Podstawowej nr 38 im. dr. H. Jordana w Łodzi

Nazwa i adres jednostki:
Szkoła Podstawowa nr 38
93-144 Łódź, ul. Krochmalna 21

Wymiar etatu: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 38 w Łodzi
Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
Wykształcenie: wyższe

Wymagania niezbędne i pożądane ze stanowiskiem samodzielnego referenta:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość przepisów Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela oraz innych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie pracowników oświaty;
 • znajomość prowadzenia dokumentacji dotyczącej obowiązku szkolnego;
 • znajomość prowadzenia dokumentacji kadrowej;
 • umiejętność redagowania pism,
 • biegła znajomość oprogramowania firmy ProgMan: sekretariat, kadry, wyposażenie, finanse, biblioteka
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność, dokładność);
 • dyspozycyjność
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
 • umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy;
 • serdeczność i opiekuńczość wobec dzieci.
 • doświadczenie w pracy na identycznym lub podobnym stanowisku

Zakres zadań i obowiązków (ogólny):

 • prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej ze szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie ewidencji obowiązku szkolnego;
 • rozliczenie druków ścisłego zarachowania;
 • opracowanie sprawozdań dla instytucji oświatowych i GUS;
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS;
 • prowadzenie gospodarki kasowej, dokonywanie wpłat i wypłat;
 • pomoc w przeprowadzaniu inwentaryzacji składników majątkowych;
 • redagowanie pism;
 • archiwizacja zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 • poligrafia dla potrzeb szkoły;
 • obsługa sekretariatu;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • oświadczenie o niekaralności;
 • oryginał lub kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe;
 • świadectwa pracy;
 • zaświadczenie o przydatności zdrowotnej do zajmowanego stanowiska;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. O pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 38 w Łodzi ul. Krochmalna 21, Tel. 42 643 40 61

w terminie do 03 kwietnia 2009 r. do godz. 15.00

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem “Dotyczy naboru na stanowisko referenta”.
Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert i rozmowa kwalifikacyjna odbędą się 7 kwietnia 2009 r. o godzinie 10.00.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w szkole i mogą być odebrane przez okres 1 miesiąca od dnia otwarcia ofert.
Szkoła Podstawowa nr 38 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom, nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458), po upływie terminu składania dokumentów lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej z podaniem imion, nazwisk, miejsca zamieszkania.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38 w Łodzi
mgr Zbigniew Kazuń


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-03-16)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 4446
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO