Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Referent ds. płacowych w IV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi<<

2009-03-23

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
Łódź ul. Pomorska 16
Ogłasza nabór na stanowisko pracy:

referent ds. płacowych

 1. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
 2. Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas określony.
 3. Wymagane wykształcenie: minimum średnie (preferowane wyższe administracyjne)


 4. Wymagania związane ze stanowiskiem referenta ds. płacowych:
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • aktualna książeczka pracownicza zdrowia do celów sanitarno–epidemiologicznych,
  • bezkonfliktowość i życzliwość,
  • biegła znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Office, Excel, Płatnik, Program płacowy DEMON, SIO, VULCAN),
  • poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność),
  • dyspozycyjność czasowa,
  • znajomość języka angielskiego
  • znajomość prawa administracyjnego.


 5. Zakres zadań i obowiązków:
  • sporządzanie list płac nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły, w programie DEMON,
  • obliczanie zasiłków chorobowych, rodzinnych i wychowawczych,
  • sporządzanie list płac godzin ponadwymiarowych nauczycieli,
  • sporządzanie deklaracji podatkowej PIT – 4R,
  • rozliczenie podatkowe pracowników (PIT 11, 40),
  • sporządzania deklaracji ZUS wraz z załącznikami,
  • wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracowników IV LO,
  • wykonywanie innych czynności na polecenie dyrektora szkoły i głównego księgowego.


 6. Wymagane dokumenty:
  • CV,
  • list motywacyjny, podanie o przyjęcie do pracy,
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • poświadczona kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
  • świadectwa pracy,
  • aktualna książeczka zdrowia dla celów sanitarno–epidemiologicznych,
  • zaświadczenie o przydatności zdrowotnej do zajmowanego stanowiska,
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 16 w godz. 9.00–15.30

w terminie do 03 kwietnia 2009 r.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. płacowych”.

Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert odbędzie się 06 kwietnia 2009 r.

Dalszy tok postępowania:
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w IV LO w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w szkole i mogą być odebrane przez okres 3 miesięcy od dnia otwarcia ofert. IV LO w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom, nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor IV LO
Katarzyna Felde


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-03-23)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3048
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO