Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Specjalista ds. kadrowych i płacowych w SOSW nr 3 w Łodzi<<

2009-04-01

Dyrektor SOSW nr 3 ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Specjalista ds. kadrowych i płacowych

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
Miejsce wykonywania pracy: Łódź ul. Tkacka 34/36
Wymagane wykształcenie: co najmniej średnie

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem – specjalisty ds. kadrowych i płacowych

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. znajomość ustawy o rachunkowości; ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty nauczyciela,
 5. biegła obsługa komputera, w tym programów księgowych: program Płatnik, systemu płacowo – kadrowego Vulcan,
 6. poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność)
 7. dyspozycyjność

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku – specjalista ds. kadrowych i płacowych:

 1. obsługa kadrowa pracowników SOSW nr 3,
 2. sporządzanie list płac nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w programie płacowo-kadrowym,
 3. sporządzanie list godzin ponadwymiarowych nauczycieli,
 4. naliczanie zarobków w celach emerytalno-rentowych,
 5. obliczanie zasiłków chorobowych,
 6. naliczanie składek ZUS
 7. sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego,
 8. sporządzanie sprawozdań statystycznych (SIO, GUS),
 9. sporządzanie deklaracji PFRON
 10. wykonywanie innych czynności na polecenie Dyrektora Szkoły.

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 3. kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy,
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i korzystaniu z praw publicznych,
 5. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie SOSW nr 3 w Łodzi ul. Tkacka 34/36 w godzinach 9.00-15.00 od poniedziałku do piątku. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalista ds. kadrowych i płacowych w SOSW nr 3 w Łodzi:

w terminie do dnia 14 kwietnia 2009 r.

Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w SOSW nr 3 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienie informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. SOSW nr 3 nie odsyła dokumentów kandydatów, nie odebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie tego terminu.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458) informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w SOSW3 oraz opublikowana w biuletynie przez okres przynajmniej 3 miesięcy.

Dyrektor SOSW Nr 3
Władysław Adam Woźniak


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-04-01)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2539
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO