Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 58 w Łodzi<<

2009-04-14

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 58
im. Melchiora Wańkowicza w Łodzi
ul. Młynarska 42/46 91-838 Łódź

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: główny księgowy

 1. Nazwa jednostki – Szkoła Podstawowa nr 58 im. Melchiora Wańkowicza
  91-838 Łódź, ul. Młynarska 42/46
 2. Tel/fax – 042 655 34 50
 3. Nazwa stanowiska – główny księgowy
 4. Wymiar czasu pracy – 1 etat – pełny wymiar czasu pracy
 5. Miejsce wykonywania pracy - Szkoła Podstawowa nr 58 w Łodzi
 6. Rodzaj umowy – umowa o pracę

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego:

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe,
 • ukończenie: ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości (preferowana księgowość w jednostce budżetowej) lub ukończenie średniej policealnej lub pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości (preferowana księgowość w jednostce budżetowej),
 • biegła obsługa komputera, w tym programów księgowych i płacowych (ProgMan, Płatnik ZUS, aplikacja PFRON, sprawozdawczości GUS i programu bankowego),
 • znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o finansach, ustawy o zamówieniach publicznych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela,

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki,
 • sporządzanie planów budżetowych,
 • kontrola realizacji planów i wydatków budżetowych,
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 • prowadzenie pełnej księgowości placówki w programie ProgMan,
 • terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych,
 • praca w programie Płatnik, sporządzanie i przesyłanie dokumentów do ZUS,
 • sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego i PEFRON
 • prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
 • czuwanie nad prawidłowością, celowością i rytmicznością gospodarki finansowej i materiałowej szkoły,

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • świadectwa pracy potwierdzające wymagany staż pracy w dziale księgowości (preferowane w jednostce budżetowej),
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 101 poz. 926 z późn.zm. na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie pracy na stanowisku głównego księgowego,

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 58 w Łodzi, ul. Młynarska 42/46 w godz. 8.00–15.00. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego

w terminie do 30 kwietnia 2009 r.

Otwarcie kopert odbędzie się 4 maja 2009 r.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 58 zostaną dołączone do akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o naborze. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem. Po upływie trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru nieodebrane dokumenty zostaną komisyjne zniszczone.

Elżbieta Dyl
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 58 w Łodzi


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-04-14)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1507
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO