Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor/inspektor w Oddziale Mienia Miasta w Wydziale Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi<<

2009-04-16

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
Prezydent Miasta Łodzi
w dniu 16 kwietnia 2009 r.
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

podinspektor/inspektor w Oddziale Mienia Miasta
w Wydziale Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi

Wymiar etatu: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp)
Wykształcenie: wyższe – prawo, administracja

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami miasta, a w szczególności:
  • oddawanie nieruchomości w dzierżawę, najem lub użyczenie,
  • inicjowanie zmian w zakresie funkcjonowania targowisk miejskich,
  • powoływanie inkasentów poboru opłaty targowej;

Wymagania:

warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • na stanowisko inspektora – staż pracy minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy zgodnej z profilem wykształcenia,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy: o gospodarce nieruchomościami, Kodeks cywilny, prawo geodezyjne i kartograficzne, o samorządzie gminnym, o podatkach i opłatach lokalnych, o księgach wieczystych i hipotece,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • umiejętność analizowania map, dokumentacji prawno – geodezyjnej,
 • umiejętność analizowania wpisów w księgach wieczystych i repertoriach hipotecznych,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • odpowiedzialność, rzetelność, dokładność;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia pracy),
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych, (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany przedłożyć w UMŁ zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie w terminie 30 dni od daty zatrudnienia),
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Organizacji i Kadr Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104, pok. 170) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora/inspektora w Oddziale Mienia Miasta w Wydziale Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi”

w terminie do dnia 27 kwietnia 2009 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Spraw Osobowych Wydziału Organizacji i Kadr UMŁ przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem.
Urząd Miasta Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.


Źródło: Wydział Organizacji i Kadr UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-04-16)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2709
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO