Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny Księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 33 w Łodzi<<

2009-04-22

Podstawa prawna: art. 3a ustawy z dn. 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.)

Dyrektor
Przedszkola Miejskiego Nr 33 w Łodzi
ul. Zielna 5
91-817 Łódź
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Główny Księgowy
w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi

Wymiar etatu: 1/2 etat
Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Miejskie Nr 33 Łódź, ul. Zielna 5 umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp)
Rodzaj umowy: umowa o pracę

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości lub ukończenie średniej, policealnej albo pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości,
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych; ustawy o rachunkowości; prawa o zamówieniach publicznych; ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela,
 • znajomość księgowości budżetowej,
 • biegła obsługa komputera, w tym programów księgowych: "Kadry, Płace, Przelewy, Finanse DDJ firmy Progman, Płatnik.

Wymagania dodatkowe:

posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa.

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego:

 • obsługa finansowo-księgowa placówki – prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą programu finansowo – księgowego oraz naliczanie wynagrodzeń w programie płacowo – kadrowym firmy PROGMAN,
 • sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków, prowadzenia dziennika główna dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej i dochodów własnych,
 • prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont,
 • uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach określonych w przepisach,
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 • nadzór nad przeprowadzanymi inwentaryzacjami składników majątkowych,
 • finansowe rozliczanie inwentaryzacji,
 • rozliczanie składek ZUS (znajomość programu Płatnik oraz przesyłu elektronicznego),
 • sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, analiz,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • rozliczanie i nadzór gospodarki finansowej związany z żywieniem dzieci,
 • nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,
 • prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
 • należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż (preferowane w zakładzie lub jednostce budżetowej),
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności,
 • aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz.926 ze zm.).

Wymagane dokumenty należy składać w kancelarii Przedszkola Miejskiego Nr 33 w Łodzi ul. Zielna 5 w godz. 8:00-15:00. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w Przedszkolu Miejskim Nr 33 w Łodzi"

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.05. 2009 r.

Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Przedszkolu Miejskim Nr 33 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Kancelarii P.M. Nr 33 w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Przedszkole Miejskie Nr 33 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593z późn. zm.), po upływie terminu do złożenia dokumentów lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc ich zamieszkania.


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Monika Walczak (2009-04-22)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1480
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO