Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Inspektor w Oddziale Budownictwa w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi<<

2009-04-28

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
Prezydent Miasta Łodzi
w dniu 28 kwietnia 2009 r.
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

inspektor w Oddziale Budownictwa
w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi

Wymiar etatu: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp.)
Wykształcenie: wyższe – budownictwo

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • przygotowywanie do realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie miasta, w tym przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych we współpracy z inwestorami zastępczymi, w tym prowadzenie uzgodnień ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz prowadzenie dokumentacji finansowej inwestycji,
 • rozliczanie inwestycji w celu przekazania na majątek gminy,
 • udział w pracach komisji przetargowych;

Wymagania:

warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • staż pracy – minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy na stanowiskach zgodnych z posiadanym wykształceniem,
 • posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi) w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (budownictwo kubaturowe),
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

niezbędne:

 • znajomość procesu przygotowania inwestycji do realizacji, w szczególności inwestycji z zakresu budownictwa mieszkaniowego,
 • znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych i prawo budowlane wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi,
 • podstawowa znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, procedur administracyjnych (Kpa) oraz prawa cywilnego w zakresie niezbędnym do pracy na danym stanowisku,
 • umiejętność weryfikowania dokumentacji projektowej,
 • umiejętność sporządzania opinii, analiz i sprawozdań w zakresie technicznym, a także finansowym dot. procesów inwestycyjnych,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Word, MS Excel),
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
 • rzetelność, dokładność;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia pracy),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych, (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany przedłożyć w UMŁ zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie w terminie 30 dni od daty zatrudnienia),
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Organizacji i Kadr Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104, pok. 170) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Oddziale Budownictwa w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi”

w terminie do dnia 7 maja 2009 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Spraw Osobowych Wydziału Organizacji i Kadr UMŁ przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem.
Urząd Miasta Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.


Źródło: Wydział Organizacji i Kadr UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-04-28)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2116
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO