Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Specjalista merytoryczny ds. organizacji, promocji i animacji kultury w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi<<

2009-04-29

Dyrektor Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi
ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi,
94-045 Łódź, ul. Przełąjowa 5,
na stanowisko:

specjalista merytoryczny ds. organizacji, promocji i animacji kultury
- w wymiarze 1/2 etatu

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • opracowywanie materiałów promocyjnych, informacyjnych i reklamowych
 • uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej
 • przygotowanie i koordynowanie projektów europejskich
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z mediami oraz innymi placówkami i instytucjami
 • przygotowanie i rozliczanie wniosków o krajowe dotacje celowe
 • planowanie, przygotowywanie, koordynowanie i prowadzenie imprez organizowanych przez placówkę
 • wykonywanie innych czynności związanych z realizowaniem celów statutowych placówki
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do pozyskiwania środków pozabudżetowych przeznaczonych na współfinansowanie inwestycji

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • brak prawomocnego wyroku za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno–skarbowe
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz.926 ze zm.)
 • posiadanie wyższego wykształcenia oraz doświadczenia w prowadzeniu i koordynowaniu projektów europejskich i zamówień publicznych
 • posiadanie biegłej znajomości obsługi komputera, w szczególności pakietów biurowych Microsoft Windows, Open Office, przeglądarek internetowych, programów graficznych, komunikatorów i poczty internetowej.
 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji, słuchania i wyciągania wniosków, umiejętność pracy z zespole, umiejętność stworzenia prawidłowej atmosfery twórczej pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu,
 • znajomość procedur administracyjnych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • odpowiedzialność, rzetelność, dokładność

Oferta musi zawierać:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno – skarbowe,
 • aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,
 • potwierdzone kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie,
 • potwierdzoną kserokopię dowodu osobistego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz.926 ze zm.)

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń itp.
 • kserokopie posiadanych referencji lub opinii

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. organizacji, promocji i animacji kultury w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi” należy składać w: Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi, 94-045 Łódź, ul. Przełąjowa 5, w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia.

Dokumenty dostarczone do CZP 3 po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Kancelarii Personalnej CZP 3 w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-04-29)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2526
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO