Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Inspektor w Oddziale Remontów i Inwestycji w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi<<

2009-08-27

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
Prezydent Miasta Łodzi
w dniu 27 sierpnia 2009 r.
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

inspektor w Oddziale Remontów i Inwestycji
w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi

Wymiar etatu: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp)
Wykształcenie: wyższe – budownictwo, inżynieria środowiska, architektura, a w przypadku posiadania wykształcenia średniego technicznego budowlanego – wyższe magisterskie: prawo, administracja

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • ocenianie i analizowanie stanu technicznego utrzymania budynków zarządzanych przez zakłady budżetowe miasta i sporządzanie opinii w tym zakresie,
 • weryfikacja planów i sprawozdań zakładów budżetowych zarządzających zasobem lokalowym miasta w zakresie remontów, inwestycji i rozbiórek,
 • przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie technicznego utrzymania zasobu lokalowego,
 • przygotowywanie programów technicznego utrzymania nieruchomości z uwzględnieniem ich uwarunkowań prawnych i finansowych,
 • rozpatrywanie spraw wnoszonych przez mieszkańców dotyczących technicznego utrzymania budynków i przygotowanie pisemnych odpowiedzi na pisma;

Wymagania:

warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • staż pracy – minimum 3 lata na stanowiskach zgodnych z wymaganymi kierunkami wykształcenia,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

niezbędne:

 • umiejętność analizy i syntezy informacji (sporządzanie analiz, opinii, sprawozdań),
 • podstawowa znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
 • rzetelność, dokładność, dyspozycyjność;

dodatkowe:

 • posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • doświadczenie w pracy związanej z zarządzaniem nieruchomościami oraz licencja zarządcy nieruchomościami,
 • znajomość podstawowych zasad funkcjonowania gospodarki nieruchomościami i samorządu terytorialnego,
 • znajomość zagadnień normowanych ustawami: Prawo budowlane, o własności lokali, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • znajomość zasad kosztorysowania robót budowlanych i wyceny prac projektowych;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych (jeżeli kandydat takie posiada),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie licencji zarządcy nieruchomościami (jeżeli kandydat takie posiada),
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych, (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany przedłożyć w UMŁ zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie w terminie 30 dni od daty zatrudnienia),
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Organizacji i Kadr Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104, pok. 170) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Oddziale Remontów i Inwestycji w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi”

w terminie do dnia 7 września 2009 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Spraw Osobowych Wydziału Organizacji i Kadr UMŁ przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem.
Urząd Miasta Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.


Źródło: Wydział Organizacji i Kadr UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-08-27)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1739
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO