Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor/inspektor w Oddziale Ochrony Zabytków w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Łodzi<<

2009-09-01

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
Prezydent Miasta Łodzi
w dniu 1 września 2009 r.
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

podinspektor/inspektor w Oddziale Ochrony Zabytków
w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Łodzi

Wymiar etatu: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp)
Wykształcenie: wyższe – plastyczne lub architektoniczne

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • opiniowanie rozwiązań plastycznych na terenie miasta Łodzi,
 • przygotowywanie wytycznych i zaleceń projektowych wynikających z wizji lokalnych inicjujących opracowania systemowe i wynikające z nich indywidualne potrzeby inwestorskie,
 • współpraca z odpowiednimi Referatami Delegatur Urzędu Miasta Łodzi w zakresie decyzji wymagających opinii plastycznych,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi UMŁ oraz administracją rządową, w tym z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków,
 • uczestnictwo w odbiorach technicznych obiektów i prac realizowanych w oparciu o opiniowane projekty,
 • zatwierdzanie pod względem urbanistyczno – architektonicznym projektów pomników i innych dzieł plastycznych oraz urządzeń przeznaczonych do umieszczania w miejscach publicznych i wpływających na wygląd obiektów budowlanych,
 • przygotowywanie materiałów, wniosków i opinii do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • archiwizacja prowadzonych spraw;

Wymagania:

warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • na stanowisko inspektora – minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu lub administracji,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

niezbędne:

 • znajomość zagadnień plastyki, architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego,
 • znajomość procedur administracyjnych (Kpa),
 • dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie programów graficznych (Corel, Photoshop) i innych niezbędnych w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
 • rzetelność, dokładność, terminowość;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia pracy),
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych, (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany przedłożyć w UMŁ zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie w terminie 30 dni od daty zatrudnienia),
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Organizacji i Kadr Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104, pok. 170) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora/inspektora w Oddziale Ochrony Zabytków w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Łodzi”

w terminie do dnia 10 września 2009 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Spraw Osobowych Wydziału Organizacji i Kadr UMŁ przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem.
Urząd Miasta Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.


Źródło: Wydział Organizacji i Kadr UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-09-01)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2387
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO