Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Zastępca dyrektora ds. artystycznych Teatru Nowego w Łodzi<<

2009-09-04

Załącznik
do zarządzenia Nr 3530/V/09
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 3 września 2009 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi na podstawie zarządzenia Nr 3530/V/09 z dnia 3 września 2009 r. ogłasza Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. artystycznych Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, ul. Zachodnia 93.

Kandydaci przystępujący do Konkursu powinni spełniać łącznie następujące wymogi:

  1. wykształcenie wyższe w dziedzinie kultury,
  2. doświadczenie w pracy artystycznej,
  3. odpowiedni stan zdrowia.

Dokumenty wymagane od kandydatów:

  1. wniosek-pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu wraz z motywacją objęcia stanowiska zastępcy dyrektora ds. artystycznych Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi,
  2. zarys koncepcji artystycznej Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi,
  3. curriculum vitae,
  4. dyplom ukończenia studiów wyższych (dopuszcza się przedstawienie oryginału lub odpisu bądź uwierzytelnionej notarialnie kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia),
  5. oświadczenie kandydata zawierające informację o jego dorobku artystycznym,
  6. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy;
  7. zaświadczenie o niekaralności;

Nie zostanie dopuszczony do Konkursu kandydat, nie spełniający któregokolwiek z powyższych wymogów.
Powołanie na stanowisko zastępcy dyrektora ds. artystycznych Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi może nastąpić od dnia 1 grudnia 2009 r.

Dokumenty, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. artystycznych Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi” należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, I piętro, 90-926 Łódź, w godzinach pracy Urzędu (w powszednie dni tygodnia oprócz sobót od godz. 8.00 do godz. 16.00, we wtorki od godz. 9.00 do godz.17.00, bądź przesłać listem poleconym na adres wydziału (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do 19 października 2009 r.

Z warunkami organizacyjno-finansowymi Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi kandydaci mogą zapoznać się w siedzibie Teatru oraz pod numerem telefonu (042) 633 33 72 (sekretariat Teatru).

Złożone wnioski będą rozpatrzone w terminie do 20 listopada 2009 r.
O zakwalifikowaniu do Konkursu i terminie rozmowy uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.


Źródło: Wydział Kultury UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-09-04)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2009-09-07)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1537
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO