Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Referent ds. administracyjno–gospodarczych w Szkole Podstawowej Nr 164 w Łodzi<<

2009-09-07

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 164 w Łodzi
ul. Wróblewskiego 65
ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Referent ds. administracyjno–gospodarczych.

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat
 2. Rodzaj umowy: umowa o pracę na 3 miesięczny okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony
 3. Wymagane wykształcenie: minimum średnie zakończone egzaminem dojrzałości

 4. Wymagania związane ze stanowiskiem referenta ds. administracyjno–gospodarczych.
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • bezkonfliktowość i życzliwość,
  • uprzejmość, kultura osobista,
  • biegła znajomość obsługi komputera,
  • poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność),
  • dyspozycyjność,
  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.


 5. Podstawowy zakres obowiązków i wymagane umiejętności
  • Kompletowanie, przechowywanie i prowadzenie akt osobowych pracowników szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • Dokonywanie formalności związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników szkoły,
  • Archiwizowanie akt osobowych,
  • Sporządzanie sprawozdań oświatowych i GUS,
  • Prowadzenie ewidencji wartościowej i ilościowej środków trwałych, organizacja inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • Kierowanie drobnymi remontami w szkole, zlecanie pracownikom gospodarczym wykonywanie prac remontowych i porządkowych,
  • Prowadzenie ewidencji obecności pracowników administracji i obsługi oraz ewidencje urlopów i zwolnień,
  • Przygotowywanie umów wstępnych z kontrahentami szkoły,
  • Współpraca z księgowością i sekretariatem szkoły,
  • Wykonywanie innych poleceń Dyrektora Szkoły,


 6. Wymagane dokumenty
  • cv,
  • list motywacyjny, podanie o przyjęcie do pracy,
  • oświadczenie o niekaralności,
  • poświadczona kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
  • świadectwa pracy,
  • zaświadczenie o przydatności zdrowotnej do zajmowanego stanowiska,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z 1997 roku (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zm.) na potrzeby związane z naborem.


Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 164 w Łodzi

w terminie do 18.09.2009 r. do godziny 15.00.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Nabór na stanowisko referenta ds. administracyjno–gospodarczych". Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert odbędzie się 21.09.2009 r. o godz. 10.00.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Szkole Podstawowej 164 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.
Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2001 nr 142 poz. 1593 z późn. zm.), po upływie terminu składania dokumentów lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 164 w Łodzi
Małgorzata Dembowska


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-09-07)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 4686
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO