Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Starszy referent ds. gruntów i inwestycji w Leśnictwie Miejskim – Łódź<<

2009-09-07

Leśnictwo Miejskie – Łódź
z s. przy ul. Łagiewnickiej 305 w Łodzi
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Starszego referenta ds. gruntów i inwestycji

Wymiar etatu: 1.
Miejsce wykonywania pracy: biuro Leśnictwa Miejskiego – Łódź przy ul. Łagiewnickiej 305 w Łodzi, teren Miasta Łodzi.
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp),
Wykształcenie: wyższe, preferowane: leśnictwo, geodezja, zagospodarowanie przestrzenne, lub pokrewne, dodatkowo budowlane.

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • prowadzenie całości spraw związanych z gospodarką gruntami powierzonymi Leśnictwu Miejskiemu – Łódź, w szczególności rejestru gruntów i zasobu kartograficznego jednostki, w tym w formie map numerycznych,
 • koordynowanie i inicjowanie regulacji stanów prawnych nieruchomości,
 • prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 • rozliczanie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości oraz opłat z tytułu korzystania ze środowiska,
 • prowadzenie dzierżaw i uzgodnień w zakresie realizacji inwestycji na gruntach powierzonych Leśnictwu Miejskiemu - Łódź,
 • udział w czynnościach zdawczo-odbiorczych nieruchomości,
 • koordynowanie realizacji inwestycji,
 • nadzór nad opracowaniem dokumentacji projektowej,
 • przygotowywanie projektów umów oraz nadzór nad ich realizacją,
 • udział w postępowaniach prowadzonych przed organami właściwymi w sprawach zagospodarowania przestrzennego, administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
 • udział w pracach Komisji ds. przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

niezbędne:

 • znajomość przepisów prawa w zakresie gospodarki nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ewidencji gruntów, geodezji i kartografii, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, prawa leśnego, prawa ochrony środowiska oraz innych przepisów w tym prawa miejscowego w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych zadań i obowiązków,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu, w szczególności jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi, oraz procedur administracyjnych (kodeks postępowania administracyjnego)
 • biegła obsługa komputera, w tym edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych oraz pakietu MS Office,
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
 • samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • rzetelność, dokładność, terminowość.

dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
 • znajomość programów map numerycznych (ArcView, ArPad, Ewmapa), baz danych (Works, Access) oraz zagadnień związanych z systemami informacji o terenie i satelitarnego systemu pozycjonowania,
 • prawo jazdy kat. B,
 • uprawnienia w zakresie szacowania wartości nieruchomości,
 • uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (skaner, faks, kserokopiarka).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (curriculum vitae),
 • list motywacyjny,
 • opinie o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach (jeśli kandydat takie posiada),
 • oświadczenie własne kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
 • oświadczenie własne kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne, w terminie 30 dni od daty zatrudnienia),
 • oświadczenie własne kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926 ze zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w kancelarii Leśnictwa Miejskiego – Łódź przy ul. Łagiewnickiej 305, w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko starszego referenta ds. gruntów i inwestycji", w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września 2009 r. (włącznie).
Aplikacje, które wpłyną do Leśnictwa Miejskiego – Łódź po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Selekcja kandydatów przeprowadzona zostanie w trzech etapach, z których pierwszy obejmie analizę dokumentacji aplikacyjnej, drugi – pisemny sprawdzian kwalifikacyjny, trzeci – rozmowę kwalifikacyjną.
Dokumenty kandydata wybranego i zatrudnionego dołączone zostaną do jego akt osobowych.
Dokumenty najlepszych kandydatów będą przechowywane w Leśnictwie. Dokumenty pozostałych kandydatów będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych w sekretariacie Leśnictwa Miejskiego – Łódź.

Pouczenie:
Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej i złożenia egzaminu zgodnie z obowiązującym w Leśnictwie Miejskim – Łódź Regulaminem przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego te służbę.

Przewidywany harmonogram:
4 września 2009 r. opublikowanie ogłoszenia.
17 września 2009 r. ostateczny termin składania dokumentów aplikacyjnych.
22 września 2009 r. sprawdzian kwalifikacyjny.
24 – 25 września 2009 r. rozmowy kwalifikacyjne.
1 października 2009 r. najwcześniejszy możliwy termin zatrudnienia.

p.o. Dyrektora Leśnictwa
Jarosław Białek


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-09-07)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1935
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO