Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Samodzielny referent ds. sekretariatu w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi<<

Podstawa prawna: art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)

2009-09-14

Dyrektor
Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi
z siedzibą Łódź, ul. Kopcińskiego 29
ogłasza nabór na wolne stanowisko

samodzielny referent ds. sekretariatu

Wymiar etatu – pełen wymiar czasu pracy
Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

 1. Przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji oraz przesyłek.
 2. Wysyłanie korespondencji i przesyłek.
 3. Prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji kancelaryjnej.
 4. Przyjmowanie i nadawanie telegramów, telefonogramów, faksów oraz obsługa poczty elektronicznej itp.
 5. Udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych.
 6. Prowadzenie terminarza spotkań kierownictwa.
 7. Przekazywanie informacji kierownikom, nauczycielom, doradcom metodycznym, konsultantom oraz innym pracownikom komórek organizacyjnych.
 8. Komputerowy skład i redagowanie tekstów.
 9. Pomoc przy organizowanych spotkaniach edukacyjnych.
 10. Prowadzenie wykazu telefonów osób i firm współpracujących (wewnętrzna komputerowa baza informacyjna).
 11. Prowadzenie rejestru zakupu i wydawania biletów tramwajowych oraz kontrolki zakupu i zużycia znaczków pocztowych (ilościowo i wartościowo).
 12. Realizowanie działań określonych w dokumentacji systemu zarządzania jakością.

Wymagania:

warunkujące dopuszczenie kandydata do udziału w naborze:

 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 4. Posiadanie co najmniej wykształcenia średniego i stażu pracy min. 4 lata na podobnym stanowisku lub stażu pracy min. 2 lata w przypadku posiadania wykształcenia wyższego.

niezbędne:

 1. Umiejętność posługiwania się językiem angielskim w stopniu podstawowym.
 2. Umiejętność obsługi pakietu biurowego Office i korzystania z usług internetowych.
 3. Umiejętność komputerowego redagowania tekstów.

dodatkowe:

 1. Odpowiedzialność za wykonywane zadania.
 2. Umiejętność komunikowania się z innymi.
 3. Umiejętność wyrażania myśli w formie komunikatów wyjaśniających.
 4. Umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z listem motywacyjnym.
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych.
 3. Dokumenty potwierdzające staż pracy.
 4. Oświadczenia o spełnieniu wymagań warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze zawartych w punktach 1-3.
 5. Opinia o pracy bądź referencje z ostatniego miejsca pracy o ile kandydat posiada.

Złożone dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć podpisaną własnoręcznie klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z ogłoszonym naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U Nr 223, poz. 1458) ”.

Określenie miejsca i terminu składania dokumentów
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 29 w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko samodzielnego referenta ds. sekretariatu w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego”

w terminie do dnia 25 września 2009 r.

Dokumenty doręczone do Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, przed zawarciem umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności kandydata uzyskaną na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego oraz oryginał zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/wym. stanowisku oraz badania do celów sanitarno–epidemiologicznych.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego będą dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem, nieodebrane dokumenty w wyznaczonym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom.

Dyrektor
Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego
Jan Moos


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-09-14)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3673
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO