Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Samodzielny referent w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi<<

2009-09-14

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2 im. k. Jana Twardowskiego w Łodzi
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 1. Nazwa jednostki:
  Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego
  90–302 Łódź, ul. Sienkiewicza 137/139
  tel/fax 042 636 51 44 e-mail: sp2lodz@o2.pl


 2. Nazwa stanowiska pracy: samodzielny referent.
 3. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 4. Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. J. Twardowskiego w Łodzi.
 5. Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 • niekaralność,
 • minimum wykształcenie średnie,
 • legitymowanie się praktyką w księgowości finansowej lub posiadanie przeszkolenia w zakresie prowadzenia gospodarki kasowej,
 • znajomość prowadzenia dokumentacji dotyczącej obowiązku szkolnego,
 • znajomość prowadzenia dokumentacji kadrowej,
 • umiejętność redagowania pism,
 • biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • terminowość, sumienność, dokładność w realizacji zadań,
 • dyspozycyjność,
 • serdeczność i opiekuńczość wobec dzieci,
 • doświadczenie w pracy na identycznym lub podobnym stanowisku.

Ogólny zakres obowiązków:

 • obsługa sekretariatu,
 • prowadzenie kasy, dokonywanie wpłat i wypłat,
 • sporządzanie raportów kasowych i innej dokumentacji związanej z obsługą kasy,
 • prowadzenie ewidencji obowiązku szkolnego,
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 • prowadzenie obsługi kadrowej pracowników,
 • opracowanie sprawozdań dla instytucji oświatowych i GUS,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia (oryginały),
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (oryginały),
 • świadectwa pracy (oryginały),
 • zaświadczenie o przydatności zdrowotnej do zajmowanego stanowiska,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w łodzi ul. Sienkiewicza 137/139., tel. 042-636-51-44

w terminie do dnia 28 września 2009 r. do godz. 15.00.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta”.
Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi 29 września 2009 r. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w szkole i mogą być odebrane przez okres 1 miesiąca od dnia otwarcia ofert. Szkoła Podstawowa nr 2 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom, nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. J. Twardowskiego w Łodzi
mgr Ewa Drewnowicz


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-09-14)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2009-09-14)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3660
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO