Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Inspektor w Biurze Informatyki Urzędu Miasta Łodzi (projekty)<<

2009-09-16

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
Prezydent Miasta Łodzi
w dniu 16 września 2009 r.
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

inspektor w Biurze Informatyki Urzędu Miasta Łodzi
(projekty)

Wymiar etatu: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wykształcenie: wyższe magisterskie

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • wspieranie kierownika projektu w realizacji działań związanych z projektami finansowanymi ze środków unijnych,
 • dokumentowanie projektu,
 • bieżące monitorowanie realizacji wdrażanych projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie realizacji projektów informatycznych Miasta,
 • prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych realizowanych przez Biuro Informatyki,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu wydatków strukturalnych,
 • współpraca z jednostkami uczestniczącymi w przygotowywaniu i realizacji projektów,
 • obsługa finansowo–księgowa Biura,
 • współpraca ze służbami finansowymi w zakresie realizacji projektu,
 • współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi, Łódzkim Urzędem Wojewódzkim oraz Urzędem Marszałkowskim;

Wymagania:

warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • staż pracy – minimum 5 lat, w tym doświadczenie zawodowe w pracy w urzędach administracji publicznej,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

niezbędne:

 • znajomość aktów prawnych dotyczących funduszy strukturalnych w okresie programowania 2007–2013, w tym ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 • znajomość zasad rozliczania i prowadzenia projektów w ramach funduszy strukturalnych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • rzetelność, dokładność, odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy i doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych, (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany przedłożyć w UMŁ zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie w terminie 30 dni od daty zatrudnienia),
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Organizacji i Kadr Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104, pok. 170) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Biurze Informatyki Urzędu Miasta Łodzi (projekty)”

w terminie do dnia 25 września 2009 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Spraw Osobowych Wydziału Organizacji i Kadr UMŁ przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem.
Urząd Miasta Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.


Źródło: Wydział Organizacji i Kadr UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-09-16)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1798
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO