Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny specjalista – pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. ulicy Piotrkowskiej w Delegaturze Łódź–Śródmieście Urzędu Miasta Łodzi<<

2009-09-17

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
Prezydent Miasta Łodzi
w dniu 17 września 2009 r.
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

główny specjalista – pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. ulicy Piotrkowskiej
w Delegaturze Łódź–Śródmieście Urzędu Miasta Łodzi

Wymiar etatu: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp)
Wykształcenie: wyższe magisterskie – architektoniczne, plastyczne lub pokrewne

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • wypracowywanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających proces realizacji przyjętej „Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009–2020”,
 • koordynowanie opracowywania projektów zarządzeń, uchwał i postanowień dotyczących zmian architektonicznych w obrębie ulicy Piotrkowskiej,
 • przygotowywanie i konsultowanie propozycji zagospodarowania ulicy Piotrkowskiej oraz nadzór nad ich późniejszym wdrażaniem,
 • prowadzenie kampanii informacyjnych i społecznych dotyczących ulicy Piotrkowskiej,
 • współpraca z mieszkańcami, przedsiębiorcami, handlowcami oraz właścicielami nieruchomości w obrębie ulicy Piotrkowskiej,
 • inicjowanie wspólnych akcji i przedsięwzięć w obrębie ulicy Piotrkowskiej;

Wymagania:

warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • staż pracy – minimum 5 lat, w tym doświadczenie w pracy w zawodzie zgodnym z posiadanym wykształceniem,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

niezbędne:

 • doświadczenie w pracy z partnerami zewnętrznymi,
 • doświadczenie przy organizacji imprez, konkursów, wydarzeń kulturalnych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • umiejętność tworzenia i wdrażania koncepcji promocyjnych,
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
 • rzetelność, dokładność, terminowość,
 • dyspozycyjność;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia pracy),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego (jeżeli kandydat takie posiada),
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych, (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany przedłożyć w UMŁ zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie w terminie 30 dni od daty zatrudnienia),
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Organizacji i Kadr Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104, pok. 170) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego specjalisty – pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi ds. ulicy Piotrkowskiej w Delegaturze Łódź–Śródmieście Urzędu Miasta Łodzi”

w terminie do dnia 28 września 2009 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Spraw Osobowych Wydziału Organizacji i Kadr UMŁ przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem.
Urząd Miasta Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.


Źródło: Wydział Organizacji i Kadr UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-09-17)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2479
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO